IVO Rotterdam

Cyberslacking

/ Werkterreinen / Internet / Projecten 

Cyberslacking
Het gebruik van het internet voor privédoeleinden tijdens werktijd


Resultaten
: u kunt hier het rapport downloaden

Financier: Stichting Volksbond Rotterdam

 

Achtergrond
Werknemers hebben tegenwoordig op de werkplek vaak de beschikking over internet waardoor het erg eenvoudig is geworden tijdens werktijd ook privézaken af te handelen zoals privé-email of Facebook checken, het laatste nieuws raadplegen of gewoon een beetje surfen. Hierdoor kan de werkprestatie van de werknemer onder druk komen te staan en kan het computersysteem van het bedrijf aan het risico van besmetting met computervirussen of andere malware worden blootgesteld. Het huidige onderzoek stelt zich ten doel de mate van cyberslacking, zoals het online besteden van tijd aan privézaken tijdens werktijd wordt genoemd, in kaart te brengen en daarnaast te onderzoeken met welke factoren cyberslacken samenhangt. Inzicht in deze factoren biedt aanknopingspunten voor het herkennen van risicogroepen en het inrichten van preventieve maatregelen.

Onderzoeksmethode
Er is een online survey studie uitgevoerd middels een steekproef van 4300 respondenten uit de Nederlandse beroepsbevolking. De steekproef is afkomstig van het online panel van Survey Sampling International en is zodanig samengesteld dat de vier hoofdberoepsgroepen (conform Standaard Bedrijfsindeling 2008) in globaal dezelfde verhouding vertegenwoordigd zijn als in de Nederlandse beroepsbevolking overeenkomstig gegevens van het CBS.

Resultaten
Cyberslacking komt vaak voor. Veel werknemers maken op het werk dagelijks gebruik van sociale media of houden zich op de hoogte door nieuwssites te raadplegen. Een klein deel van de werknemers gaat verder en houdt zich tijdens werktijd bezig met online erotiek of gokken. Gemiddeld wordt een klein uur per dag aan cyberslacking besteed. Cyberslacking blijkt daarbij vaker voor te komen onder jongere werknemers, onder mannelijke werknemers en bij werknemers die aangeven op het werk weinig te doen te hebben en zich te vervelen. Er zijn geen grote verschillen tussen beroepsgroepen, al lijken mensen werkzaam in de niet-commerciële dienstverlening relatief weinig te cyberslacken.

Cyberslacking hangt relatief sterk samen met het ervaren van positieve effecten ervan op het werk. Daarnaast speelt de neiging het internet dwangmatig te gebruiken (‘internetverslaving’) een belangrijke rol. De relatie tussen cyberslacking en arbeidsproductiviteit manifesteert zich vooral in contraproductief gedrag in de zin dat werknemers die zich negatiever uiten over hun werk meer cyberslacken.

 

Aanbevelingen
Gezien de positieve invloed op de beleving van het werk die mensen hebben bij het gebruik van het internet voor privédoeleinden tijdens het werk lijkt het verbieden ervan niet wenselijk. Daarbij komt dat het stellen van regels weinig invloed lijkt te hebben. Beter kunnen werkgevers proberen de werkplek zodanig in te richten dat werknemers niet geïsoleerd werken en een optimale werkdruk ervaren. De duidelijke samenhang met dwangmatig internetgebruik impliceert dat werkgevers alert moeten zijn op signalen van dwangmatig internetgebruik omdat dit zich niet alleen thuis maar ook op de werkvloer manifesteert.

 

Onderzoeksteam

Gert-Jan Meerkerk (senior onderzoeker)
Tim Schoenmakers (projectleider).