IVO Rotterdam

Uitstroom JeugdzorgPlus LVB en Psychiatrie

/ Werkterreinen / Overig / Projecten Overig 

Uitstroom van JeugdzorgPlus cliënten met LVB en/of psychiatrische problemen

Vraag- en doelstelling
De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit is van belang om de zorg voor de jongeren te verbeteren en verder te ontwikkelen, maar ook naar buiten toe om resultaten inzichtelijk te maken en werkwijzen te kunnen verantwoorden (Yperen, van & Veerman, 2008). Dit geldt ook voor de gesloten jeugdzorg. Om de effectiviteit van de zorgverlening in de gesloten jeugdzorg inzichtelijk te maken is, door het Ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de JeugdzorgPlus instellingen de monitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. 

Uit de monitordata ontstaat het beeld dat slechts een beperkt deel (6%) van de cliënten van JeugdzorgPlus instellingen na uitstroom zorg van een VG/LVB- of GGZ-instelling ontvangt. Deze lage percentages staan in sterk contrast met de prevalentie van LVB schatting grofweg een derde) en psychiatrische problemen (naar schatting bijna de helft) in deze instellingen. Na uitstroom zijn er verschillende perspectieven voor de jongere: (1) terug naar huis, (2) zelfstandig wonen, (3) pleegzorg/gezinshuis of (4) vervolgvoorziening LVB/GGZ. De belangrijkste vragen van dit verdiepende onderzoek is bij welke soort hulp de jongeren met LVB en/of psychiatrische problemen gebaat zijn na uitstroom: wat zijn hun kenmerken en wat is hun zorgbehoefte? En: kloppen de monitordata?

Opzet van het onderzoek
Voor het verdiepende onderzoek naar uitstroom van cliënten met LVB en/of psychiatrische problemen vanuit JeugdzorgPlus instellingen maken we gebruik van verschillende databronnen en onderzoeksmethoden. Allereerst wordt deskresearch verricht naar relevante wetenschappelijke literatuur en bestaande (beleids)documenten van de JeugdzorgPlus instellingen over de beoogde of gewenste behandeling bij LVB en/of psychiatrische porblemen na uitstroom vanuit een JeugdzorgPlus instelling. Vervolgens wordt de data van de Monitor Jeugdzorg Plus uitgebreid kwantitatief geanalyseerd. De resultaten van de deskresearch en kwantitatieve analyses dienen als input voor kwalitatieve interviews met professionals van drie JeugdzorgPlus instellingen waarin twaalf cases van cliënten met LVB en/of psychiatrische problemen die recent zijn uitgestroomd uitgebreid besproken worden. Daarnaast worden interviews afgenomen met ouders of opvoeders van cliënten met LVB en/of psychiatrische problemen over de benodigde en daadwerkelijk ontvangen behandeling of zorg na uitstroom. Dit alles leidt tot een eindrapportage met aanbevelingen over de aansluiting van de vervolgbehandeling of –zorg na uitstroom op de behoeften van cliënten met LVB en/of psychiatrische problemen, en het verbeteren van de kwaliteit van de monitor ten aanzien van de gegevens over uitstroom naar LVB of GGZ-behandeling of begeleiding na verblijf in de JeugdzorgPlus instelling.

In dit onderzoeksproject wordt samengewerkt met drie JeugdzorgPlus instellingen: 
Schakenbosch

Het Poortje/Woodbrookers
en
Horizon  

Opdrachtgever
ZonMW
www.zonmw.nl

Looptijd
September 2015 – juli 2016

Onderzoeksteam
Alice Hammink (onderzoeker)

Cas Barendregt (onderzoeker)
Gert-Jan Meerkerk (onderzoeker)

Elske Wits (projectleider)