IVO Rotterdam

JeugdzorgPlus en verslavingsproblematiek

/ Werkterreinen / Overig / Projecten Overig 

Verslavingsproblematiek bij cliënten in JeugdzorgPlus instellingen

Vraag- en doelstelling
De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit is van belang om de zorg voor de jongeren te verbeteren en verder te ontwikkelen, maar ook naar buiten toe om resultaten inzichtelijk te maken en werkwijzen te kunnen verantwoorden (Yperen, van & Veerman, 2008). Dit geldt ook voor de gesloten jeugdzorg. Om de effectiviteit van de zorgverlening in de gesloten jeugdzorg inzichtelijk te maken is, door het Ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de JeugdzorgPlus instellingen de monitor JeugdzorgPlus ontwikkeld.


Onder doelgroepen van de Nederlandse jeugdhulpverlening is middelengebruik eerder regel dan uitzondering. Middelengebruik wordt in de jeugdhulpverlening echter vaak onvoldoende opgemerkt en bespreekbaar gemaakt en blijkt lastig te hanteren. Uit de resultaten van de monitor JeugdzorgPlus blijkt dat 45% van de jongeren bij aanvang in de JeugdzorgPlus instelling te maken heeft met verslavingsproblematiek. Dit percentage varieert sterk per instelling, van 12% tot 85%. Het IVO voert verdiepend onderzoek uit om inzicht te krijgen in de oorzaak van deze verschillen in prevalentie, in het beloop van verslavingsproblematiek bij cliënten en in de huidige en gewenste aanpak hiervan door JeugdzorgPlus instellingen.

 

Opzet van het onderzoek
Voor het verdiepende onderzoek naar verslavingsproblematiek onder cliënten in JeugdzorgPlus instellingen maken we gebruik van verschillende databronnen en onderzoeksmethoden. Allereerst wordt deskresearch verricht naar relevante wetenschappelijke literatuur en bestaande (beleids)documenten van de JeugdzorgPlus instellingen over het meten en de aanpak van middelengebruik. Vervolgens wordt de data van de Monitor Jeugdzorg Plus uitgebreid kwantitatief geanalyseerd. De resultaten van de deskresearch en kwantitatieve analyses dienen als input voor kwalitatieve interviews met professionals van vier JeugdzorgPlus instellingen en een groepsinterview met medewerkers die betrokken zijn bij het monitor-registratieproces. Ook worden zestien jongeren in JeugdzorgPlus instellingen geïnterviewd bij wie verslavingsproblematiek is vastgesteld. Het onderzoek resulteert in een eindrapportage met aanbevelingen voor het signaleren en diagnosticeren van verslavingsproblematiek en het bieden van passende behandeling, en het verbeteren van de kwaliteit van de monitor ten aanzien van de variabele verslavingsproblematiek.

In dit onderzoeksproject wordt samengewerkt met vier JeugdzorgPlus instellingen: 
SJSJ Almata
,
Schakenbosch
,
Het Poortje/Woodbrookers
en
Horizon
.  

Opdrachtgever
ZonMW
www.zonmw.nl

Samenwerkingspartner
Horizon 
www.horizon.eu

Looptijd
September 2015 – juli 2016

Onderzoeksteam
Alice Hammink (onderzoeker)

Cas Barendregt (onderzoeker)

Gert-Jan Meerkerk (onderzoeker)

Elske Wits (projectleider)