IVO Rotterdam

Woonwensen en -mogelijkheden van daklozen in Leiden

/ Werkterreinen / MO / Projecten 
Woonwensen en -mogelijkheden van daklozen in Leiden

Klik hier voor de rapportage van het project (pdf)

Vraag- en doelstelling

In de komende jaren worden allerlei woonvoorzieningen van de Binnenvest (Maatschappelijke Opvang) in Leiden (steeds meer) gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Deze regiogemeenten en een aantal woningbouwcorporaties zullen te maken krijgen met de opvang van mensen die dakloos (dreigen te) raken. Het IVO voert naar aanleiding van deze ontwikkeling onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in de woonwensen en -mogelijkheden van mensen die dakloos zijn. Door middel van intensief veldwerk onder de daklozenpopulatie in Leiden wordt dit inzicht verkregen.

Opzet van het onderzoek

Om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de woonwensen- en mogelijkheden worden er verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd. Er vindt een enquête plaats, door middel van een steekproef, die in persoon wordt afgenomen door een onderzoeker van het IVO die tegelijkertijd observeert en hiervan veldnotities maakt. Daarnaast is er een klankboordgroep waarin regionale partijen zoals gemeenten, woningcorporaties en zorgpartners zijn vertegenwoordigd. Deze verschillende bronnen worden gebruikt en verwerkt in de uiteindelijke rapportage.

Financiering
De Binnenvest (Leiden)

Looptijd
September 2016 – April 2017

Onderzoeksteam

Cas Barendregt
Gerda Rodenburg
Thomas Martinelli