IVO Rotterdam

Ervaringsdeskundigheid in de forensische GGZ

/ Werkterreinen / Overig / Projecten Overig 

Inzet van ervaringsdeskundigheid in de Forensische GGZ

Vraag- en doelstelling
Binnen de Forensische GGz wordt het belang van herstelondersteunend werken met toenemende mate onderkend. De inzet van ervaringsdeskundigheid gaat hiermee gepaard en binnen enkele organisaties wordt er al met ervaringsdeskundigen gewerkt. Het effect en de verschillende wijze van deze inzet is echter nog onvoldoende onderzocht. In samenwerking met GGz Eindhoven (Woenselse Poort), Dimence Groep en GGz Noord-Holland-Noord voert het IVO onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in de effecten, toepassingsmogelijkheden, best practices en do’s en don’ts rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Opzet van het onderzoek
Het IVO is in dit project verantwoordelijk voor het veldonderzoek en –verkenning. Door middel van interviews met relevante deskundigen op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de (forensische) GGZ zal een beeld worden geschetst van de huidige stand van zaken. In een eindrapportage zullen deze inzichten samenkomen met literatuuronderzoek en inbreng van de projectgroep

Financiering
Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

Partners
GGZ Eindhoven
GGZ Noord Holland Noord
Dimence Groep (Transfore)

Looptijd
Oktober 2016 – Juli 2017

Onderzoeksteam
Gerda Rodenburg
Cas Barendregt
Thomas Martinelli