IVO Rotterdam

Symposium ZSVZ

 

Symposium Zorgstandaarden Verslaving:
van co-creatie naar samen uitvoeren

27 september 2017
12.30 - 17.00 uur
Zaalverhuur 7 - Boothstraat 7 - Utrecht

Programma en inschrijven

Om de kwaliteit van werken in de ggz te verbeteren zijn de afgelopen jaren een flink aantal zorgstandaarden ontwikkeld. De zorgstandaarden gaan over preventie en vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie bij verschillende psychische aandoeningen, waaronder verslaving.

Wat betekent de komst van de zorgstandaarden verslaving? Hoe kunnen professionals, cliënten en naasten samen uitvoering geven aan de standaarden? Tijdens een middagsymposium over de nieuwe zorgstandaarden verslaving, georganiseerd door het IVO, Resultaten Scoren en het Zwarte Gat, komt u hier alles over te weten. Ook wordt u in diverse inspirerende sessies bijgepraat over actuele thema’s als herstelondersteunende langdurige zorg, het belang van regionale zorgnetwerken en de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs.  

Voor wie?

Het symposium verwelkomt professionals, cliëntenvertegenwoordigers, cliënten en naasten en andere geïnteresseerden in de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving, de Zorgstandaard Opiaatverslaving en de Multidisciplinaire Richtlijn stoornissen in het gebruik van drugs. De eerste 50 cliënten en naasten kunnen zich gratis aanmelden.

Zorgstandaarden Verslaving: in co-creatie ontwikkeld

De Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving, de Zorgstandaard Opiaatverslaving en de Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs zijn ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Onderzoekers hebben met kenniscentrum Resultaten Scoren en cliëntenorganisatie het Zwarte Gat de afgelopen jaren hieraan gewerkt. Dit deden zij samen met een werkgroep van experts en vertegenwoordigers van beroepsgroepen, cliëntenorganisaties, verzekeraars en kennisinstituten. Ook een klankbordgroep van cliënten en familie/verwanten heeft meegewerkt, bijvoorbeeld aan een cliëntenversie van de zorgstandaarden. Uitgangspunt is een gedeeld eigenaarschap over de behandeling en zorg van de cliënt en de behandelaar, waarbij wordt ingezet op behoud en versterking van de autonomie van cliënten. Herstel, zelfmanagement, zorg op maat en de rol van ervaringsdeskundigheid zijn thema’s die aan de orde komen.

Sprekers

O.a. prof. dr. R.W. Kupka (psychiater, GGZ inGeest), drs. Sebastiaan Baan (programmaleider Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz) en prof. dr. Gabriël G. Anthonio (voorzitter Resultaten Scoren en bestuurder VNN)

Programma en inschrijven