IVO Rotterdam

Evaluatie "Laat je niet flessen"

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Financier
Stichting Volksbond Rotterdam

Vraag- en doelstelling
Net als in de rest van Nederland is het alcoholgebruik onder jongeren in de regio Zuidoost-Brabant de afgelopen jaren toegenomen. De mate waarin jongeren drinken ligt in deze regio echter hoger dan gemiddeld in Nederland. Daarom is het initiatief ontstaan om het toegenomen alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken met het vierjarige project "Laat je niet flessen". Het betreft een gezamenlijke aanpak van 21 gemeenten met als doel een effectief alcoholbeleid voor jongeren op te zetten. Het gaat om een meersporen-aanpak die alle facetten van verstrekking, promotie, educatie en regels omtrent alcoholgebruik omvat. Het project wordt op effect en proces geëvalueerd. Het IVO draagt zorg voor de procesevaluatie. Het doel is tweeledig: 1) het opsporen van belemmerende en bevorderende factoren bij de uitvoering van het project, met als doel beslissingen te kunnen nemen die tot tussentijdse bijstelling van de aanpak en onderdelen van het actieplan kunnen leiden (formatief onderzoek), en 2) het systematisch inwinnen van informatie over de uitvoering en het verloop van het project, alsmede over belemmerende en bevorderende factoren, ten behoeve van de praktische overdraagbaarheid naar andere regio’s en gemeenten in Nederland.

Opzet en afronding onderzoek
De onderzoeksactiviteiten richtten zich op de drie pijlers van het project: (1) educatie en draagvlak, (2) regelgeving en naleving, en (3) verbetering handhaving van wetgeving en regelgeving. In twee metingen zijn bestuurders van de 21 deelnemende gemeenten en vertegenwoordigers van betrokken instellingen (GGD, verslavingszorg, politie) telefonisch geïnterviewd. Vervolgens zijn focusgroepen gehouden met de drie werkgroepen van het project. Na elke meting zijn de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemers. De resultaten zijn nog niet beschikbaar.

Onderzoeksteam
Anneke Risselada, MSc. (onderzoeker), Drs. Agnes van der Poel (projectleider 2007-‘08), Dr. Tim Schoenmakers (projectleider 2008-‘09)