IVO Rotterdam

Middelengebruik onder Rotterdamse scholieren

/ Werkterreinen / Drugs / Projecten 

Middelengebruik onder Rotterdamse scholieren in het voortgezet onderwijs

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam, (JOS) dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving

Vraag- en doelstelling
Het onderzoek richt zich op twee centrale vragen:
(1) Wat is de aard en omvang van het drugs- en alcoholgebruik onder Rotterdamse scholieren in het voortgezet onderwijs (VO): hoeveel leerlingen gebruiken drugs of alcohol en hoe regelmatig doen ze dit?
(2) Welke verschillen zijn er wat betreft drugsgebruik tussen onderwijsniveaus, leerjaren en overige demografische kenmerken (geslacht, etniciteit)?

Opzet onderzoek
Het onderzoek betreft een online vragenlijst onder Rotterdamse VO-scholieren in de bovenbouw, met vragen over roken, alcoholgebruik, softdrugsgebruik en harddrugsgebruik. Daarnaast zijn vragen opgenomen over andere onderwerpen, zoals de mening van leerlingen over drugsgebruik in het algemeen en over drugsgebruik van vrienden of leeftijdsgenoten. De vragenlijst is ingevuld door 851 bovenbouwleerlingen van 13 verschillende middelbare scholen in Rotterdam. De gegevens zijn gewogen om bij analyses te corrigeren voor verschillen in demografische kenmerken tussen de onderzoeksgroep en de totale populatie bovenbouwleerlingen in Rotterdam. 

Uit de resultaten blijkt dat harddrugsgebruik bij Rotterdamse scholieren in de bovenbouw vrijwel niet voorkomt. Softdrugs worden aanmerkelijk vaker gebruikt door bovenbouwleerlingen, in de meeste gevallen buiten op straat of bij vrienden thuis. Sigaretten en alcohol worden het meest gebruikt door Rotterdamse bovenbouwleerlingen. De helft van de leerlingen heeft wel eens gerookt, bijna een kwart doet dit op het moment van de studie nog steeds. Driekwart van de jongeren heeft ervaring met alcohol en bijna de helft hiervan drinkt ook doordeweeks wel eens (maandag t/m donderdag). Binge drinken (5 of meer glazen alcohol) wordt door meer dan de helft van de drinkende bovenbouwscholieren gerapporteerd. Hieruit volgt dat scholen in Rotterdam zich het beste kunnen richten op het terugdringen en voorkómen van softdrugsgebruik, alcoholgebruik en roken onder bovenbouwleerlingen.

Onderzoekers
Anneke Risselada, MSc, onderzoeker
Tony van Rooij, MSc, onderzoeker
Dr. Regina van den Eijnden, projectleider