IVO Rotterdam

Gedragsinterventie middelengebruik jonge delinquenten

/ Werkterreinen / Overig / Projecten Overig 

Ontwikkeling gedragsinterventie met betrekking tot middelengebruik jeugdige delinquenten


Opdrachtgever / financier: Raad voor de Kinderbescherming

Aanleiding en doelstelling
Stay-a-way is een gedragsinterventie gericht op het verminderen van (problematisch) middelengebruik onder jeugdige delinquenten, met als uiteindelijk doel het voorkomen van recidive. De gedragsinterventie kan extramuraal (buiten de muren van een justitiële inrichting) worden uitgevoerd, in het kader van een leerstraf of gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

Het IVO heeft deze interventie samen met Tactus Verslavingszorg ontwikkeld, in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. De ontwikkeling van deze interventie past in het beleid van het Ministerie van Justitie om effectieve interventies te ontwikkelen en implementeren, interventies die aan strenge eisen voldoen. In 2011 is Stay-a-way volledig erkend door de Erkenningscommissie van Justitie. In 2012 is de implementatie van Stay-a-way gestart en is de instroom goed op gang gekomen.

Werkwijze
In totaal zijn vijf handleidingen opgesteld, waarbij de verantwoordelijkheid voor de theoretische onderbouwing en evaluatiehandleiding bij het IVO lag. Hiervoor is een uitgebreide literatuurstudie verricht naar de samenhang tussen middelengebruik en delinquent gedrag, risico- en beschermende factoren voor middelengebruik en delinquent gedrag, en naar effectieve interventies bij de doelgroep.

Resultaat: gedragsinterventie Stay-a-way
Stay-a-way is een modulair opgebouwd programma met als hoofddoelen:
1. Verminderen of voorkomen van risicovol middelengebruik en daarmee:
2. Verminderen van het algemeen crimineel recidiverisico.
Verminderen van risicovol middelengebruik wordt bereikt door:
a. Vergroten van de intrinsieke motivatie tot verandering middelengebruik;
b. Vergroten van de zelfcontrole;
c. Versterken van de ouderlijke binding.
Stay-a-way is bedoeld voor delinquenten van 12 tot en met 18 jaar, met een matig of hoog recidiverisico, en bij wie sprake is van risicovol middelengebruik. Voor deelname aan Stay-a-way moet de jongere voldoen aan diverse goed omschreven indicatiecriteria.

Looptijd:
maart 2009 – april 2011

Onderzoekers / ontwikkelaars:
Elske Wits, Soenita Ganpat, Tim Schoenmakers, Anke Snoek, Judith Boonstra (Tactus), Rianca den Ouden (Tactus)