Laden Evenementen

Op donderdag 21 maart 2019 organiseert het Erasmus Urban Youth Lab in de Machinist in Rotterdam een symposium over ondersteuning van kwetsbare jongeren. Een deel van de opgroeiende jongeren krijgt te maken met bijvoorbeeld psychosociale, financiële of huisvestingsproblemen en/of middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken en niet meer participeren in de maatschappij, verdienen zij ondersteuning in de vorm van jeugdhulp, het Jongerenloket of een mentorprogramma. Zo kan voorkomen worden dat jongeren uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken of in het criminele circuit terechtkomen. Soms richt de ondersteuning zich op het re-integreren in de maatschappij nadat problemen al ontstaan zijn.

Tijdens het symposium brengen we de perspectieven van wetenschappers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers samen. Er vinden workshops en presentaties plaats, waarbij ruimte is voor discussie. Sluit het huidige hulpaanbod bijvoorbeeld wel aan bij jongeren? Hoe betrekken we de doelgroep zelf bij het (door)ontwikkelen van interventies? En hoe gaan we om met jongeren die afwijzend tegenover hulp staan?

Programma

13.00 – 13.30 uur: Inloop

I3.30 – 13.45 uur: Inleiding door de dagvoorzitter (Gera Nagelhout, onderzoeksinstituut IVO)

13.45 – 14.05 uur: ‘Sleutels tot succes bij kwetsbare jongeren’ (Annemiek Harder, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Verandering aanbrengen in situaties van kwetsbare jongeren die te maken hebben met bijvoorbeeld financiële problemen en middelengebruik is vaak moeilijk. Hulpverleners hebben in hun werk regelmatig te maken met ´weerstand´ bij deze jongeren (en hun ouders). In deze presentatie wordt een aantal concrete, wetenschappelijk bewezen effectieve strategieën voor gedragsverandering toegelicht die hulpverleners direct kunnen toepassen in hun werk met kwetsbare jongeren.

14.05 – 14.25 uur: ‘Kracht van jongeren(werk)’ (Jolanda Sonneveld, Hogeschool van Amsterdam)
Het jongerenwerk is één van de sociaal werk beroepen dat zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren die steun nodig hebben bij volwassen worden in de samenleving. Het lectoraat Youth Spot (HvA) doet praktijkgericht onderzoek naar het methodisch werken van jongerenwerkers en wat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren. Youth Spot voert met jongerenwerkaanbieders een mixed methods onderzoek uit naar de bijdrage van het (multi)methodisch handelen van jongerenwerkers voor de ontwikkeling van jongeren en het vinden van passende ondersteuning.

14.45 – 16.00 uur: vier deelsessies

Sessie 1: Mentoring van kwetsbare jongeren

‘Relatiekwaliteit in mentoring’ (Loïs Schenk, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Er is de laatste jaren veel belangstelling voor mentoring van jongeren. Iemand die vrijwillig en met enige regelmaat wil optrekken met een jongere die daar behoefte aan heeft, kan een belangrijke rol in het leven van een jongere spelen. Aan de hand van voorbeelden uit onderzoek naar Rotterdamse mentorprogrammas zullen enkele werkzame elementen van mentoring besproken worden.

‘Mentoring Urban Talent: Waarom, hoe en wat’ (Gusta Tavecchio, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Deze presentatie richt zich op mentoring in 3 VWO of Gymnasium. Ze zal een activerende opdracht gebruiken die de leerlingen ook doen met hun student-mentoren om vanuit de ervaring een beeld te krijgen bij dit mentorprogramma dat wordt uitgevoerd in Rotterdam en Amsterdam. Het programma richt zich op het inperken van de afstroom van potentiële ‘ondervertegenwoordigde leerlingen’ in de grootstedelijke context.

‘DOK21: Mentoring binnen Het Praktijkcollege Charlois’ (Martijn Kathmann, DOK21)
Stichting DOK21 werkt in een project op Het Praktijk College Charlois (HPC) te Rotterdam Zuid met jongeren van 15-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand als gevolg van een licht verstandelijke beperking. Bij DOK21 coachen studenten van de opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam (Mentoren op Zuid) de jongeren van HPC in stages en privéleven vanuit individuele- en peergroup coaching. De mentoren worden door DOK21 opgeleid om als sociaal ondernemers trainingen te ontwikkelen en aan te bieden aan jongeren van het praktijkonderwijs.

Sessie 2: Middelengebruik bij kwetsbare jongeren

‘Dealen met VSO-pubers’ (Gerard van Breugel, Youz, en Geert Bruinen, Gemeente Rotterdam)
Hoe dringt de gemeente Rotterdam door middel van het programma ‘Drugs & Alcohol II; Blijf Helder’ het middelengebruik onder kwetsbare jongeren terug? In de presentatie ligt de focus op de inzet van de gezondheidscoach op het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

‘Verschilt het middelengebruik tussen jongeren met en zonder psychische klachten?’ (Özcan Erdem, Gemeente Rotterdam)
Er is weinig bekend over de relatie tussen middelengebruik en psychische gezondheid bij jongeren op het mbo (niveau 1 en 2). Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op het middelengebruik van deze jongeren in Rotterdam. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vraag of psychische ongezonde jongeren vaker of minder vaak roken en alcohol- en softdrugs gebruiken dan jongeren die psychisch gezond zijn. Ook wordt inzicht gegeven in welke achtergrondkenmerken bijdragen aan de gevonden verschillen in middelengebruik tussen deze groepen.

‘Het Outreachend jongerenwerk Team van Fact Jeugd Fryslân’ (Auke Zandstra, Verslavingszorg Noord Nederland)
Het Outreachend Jongerenwerk Team in Fryslân weet de meest kwetsbare en complexe jongeren te bereiken en met gevoel voor ritme en middels een mate van loyaliteit naar de jongere toe een werkrelatie mee op te bouwen. Door de assertieve en daadkrachtige houding, een zeer sterk netwerk en vele antennes in de provincie weten zij jongen, ouders en andere betrokken al 10 jaar succesvol te ondersteunen in de zorg voor de meest kwetsbare jongeren in stedelijk en plattelands gebied.

Sessie 3: Werkalliantie en inzetten ervaringsdeskundigheid

‘Ervaringsdeskundigheid in het forensische veld’ (Margriet Lenkens, onderzoeksinstituut IVO en Erasmus Medisch Centrum)
Inzet van ervaringsdeskundigheid in de ondersteuning van cliënten neemt steeds meer toe, ook in het forensische veld. Toch blijft het een beetje spannend, wegen de mogelijkheden op tegen de potentiële risico’s? In het kader van promotieonderzoek wordt gekeken naar de unieke toevoeging van ervaringsdeskundigheid in de ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen met delinquent gedrag, en de werkzame elementen die hieraan bijdragen.

‘Participatief werken met kwetsbare jongeren’ (Margriet van Wetering-Wiersma, Stichting Alexander)
Stichting Alexander neemt u mee door een aantal vraagstukken rondom het betrekken van ‘kwetsbare’ jongeren bij praktijk, beleid en onderzoek. Want hoe betrek je kwetsbare jongeren hier op een participatieve wijze bij? Waar moet je op letten en aandacht voor hebben? En wat moet je vooral níet doen? Stichting Alexander haalt voorbeelden en lessen aan vanuit diverse participatieprojecten, ze licht toe en geeft tips hoe u zelf aan de slag kunt met participatie van kwetsbare jongeren in uw eigen (onderzoeks)praktijk.

‘Goede initiële behandelrelatie: een succesfactor voor behandeluitkomst in de jeugd-GGZ en jeugdverslavingszorg’ (Patty van Benthem, Brijder-PARC)
Aandacht voor de behandelrelatie is essentieel bij de ondersteuning van kwetsbare jongeren. Uit promotieonderzoek (PACT-studie) blijkt: Een goede initiële behandelrelatie is een belangrijke succesfactor voor behandeluitkomst in de jeugd-GGZ en jeugdverslavingszorg. Het belang van een goede behandelrelatie, een video met de visie van jongere en behandelaar en praktische implicaties zullen tijdens deze bijdrage de revue passeren.

‘Hoe bedoel je, bejegening?’ (Nienke de Wit, Academische Werkplaats Risicojeugd)
Zowel in de praktijk als de literatuur wordt er vaak geschreven over een juiste vorm van bejegening van risicojongeren. De verschuiving van wat werkt naar wie werkt, heeft gezorgd voor een ruime lijst aan competenties. Maar wat betekenen deze nou in de praktijk, zijn ze te leren en overdraagbaar? En vooral: hoe dan? Dit onderzoekt Nienke de Wit bij drie verschillende organisaties die dagelijks met risicojongeren werken, elk vanuit een andere invalshoek.

Sessie 4: Uitdagingen in beleid en praktijk

‘Werk aan de winkel’ (Eva Bosch en Milou Giesen, Rekenkamer Rotterdam)
Voor het rapport ‘Werk aan de winkel’ keek de rekenkamer Rotterdam onder meer naar de uitvoeringspraktijk van door de gemeente betaalde re-integratietrajecten om kwetsbare jongeren naar werk of school te helpen. Dit onderzoek bestond uit observaties bij de trajecten en interviews met deelnemende jongeren. Wat kunnen we leren van wat jongeren over hun deelname zeggen?

‘Aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie en integrale vraagstukken’ (Edgar Oomen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Yamuna Ditters,  Nederlands Jeugd Instituut (NJI))
Deze presentatie gaat over de aanpak jongvolwassenen (16-27 jaar) in een kwetsbare positie van de VNG en hoe omgegaan wordt met integrale vraagstukken. Dit aan de hand van voorbeeld over verbinden van jeugdzorg en Wmo, uitdaging op het gebied van Wmo, verbinden van de governance van Rijk, gemeenten en VNG.

‘Begeleiding van jongeren in kwetsbare situaties’ (Isabel Alarcon, VanMontfoort, Marion Herben en Anne Hoogveld, JIT Xtra)
Vanuit de praktijk, wetenschappelijke kennis en ervaringskennis van jongeren nemen we u mee in wat werkt in de begeleiding van jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (delinquent gedrag, schooluitval, schulden, dakloos). Vanuit het JIT (JongerenInterventieTeam) van Xtra Den Haag worden jaarlijks meer dan 500 jongeren begeleid naar een grotere maatschappelijke participatie. Wat werkt in de begeleiding van deze jongeren en wat zijn uitdagingen voor de praktijk en beleid?

16.00 – 16.30 uur: Napraten met een drankje en een hapje

Meer informatie en aanmelden

Het symposium vindt plaats op donderdag 21 maart van 13.00 – 16.30 uur in de Machinist te Rotterdam en is gratis toegankelijk.
Let op!
Wegens het grote animo hebben we de mogelijkheid voor het aanmelden moeten sluiten. Inmiddels hebben we ook de wachtlijst moeten sluiten. Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gehouden van onze bijeenkomsten, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van het IVO.

Deelnemers die zich op de dag zelf aanmelden bij de locatie worden niet toegelaten.

Wilt u meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met:
Gera Nagelhout
Chief Science Officer
E nagelhout@ivo.nl
T 06 118 368 24

Voor logistieke vragen en vragen rond aanmelden kunt u contact opnemen met:
Wendy van Schie
Congresmanager
E info@wvscongres.nl
T 06 53 80 43 90

Het symposium wordt georganiseerd door het Erasmus Urban Youth Lab. Dit is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstituut IVO, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum.