Forensisch veld 2018-01-12T12:17:58+00:00

Forensisch veld

Binnen dit thema valt onder andere de forensische zorg, oftewel de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. Hun delict is mede het gevolg van psychische problematiek (inclusief problematisch middelengebruik en verslaving) of de kans op criminele recidive is groter door deze problematiek. De problemen moeten om die reden worden behandeld. Middelenproblematiek komt veel voor onder forensische patiënten. Voor het verminderen van het recidiverisico van patiënten is inzicht in de relatie tussen middelengebruik en delictgedrag van groot belang voor het risicomanagement en een juiste behandeling. Het IVO heeft expertise op dit terrein; onder meer is in de afgelopen jaren samen met het veld een richtlijn ontwikkeld voor diagnostiek, behandeling en risicomanagement bij problematisch middelengebruik. Ook is een handreiking voor de controle op middelengebruik ontwikkeld voor de reclassering. Komende jaren wordt vanuit het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) ingezet op implementatie van deze en andere richtlijnen.

Inzet ervaringsdeskundigheid

Op diverse plekken in het forensische veld (klinieken, forensische afdelingen, ambulant) worden ervaringsdeskundigen ingezet. Soms heeft dit een experimenteel karakter, soms heeft het vaste vorm gekregen. Inzet van ervaringsdeskundigheid veronderstelt dat de behandeling ondersteunend is aan iemands herstel. Dat wil zeggen dat de behandeling (ook) is gericht op het versterken van iemands vaardigheden en toekomst en nadrukkelijk verder kijkt dan risico, delict en stoornis. De wetenschappelijke ondersteuning voor effectiviteit van deze aanpak is nog weinig onderzocht. Het IVO beoogt bij te dragen aan ontwikkelingen op dit gebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elske Wits, telefoon: 06 – 2938 9343.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Deze website is in ontwikkeling. Binnenkort vindt u hier onze afgeronde projecten.