Forensisch veld 2018-09-28T13:39:09+00:00

Forensisch veld

Binnen dit thema valt onder andere de forensische zorg, oftewel de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. Hun delict is mede het gevolg van psychische problematiek (inclusief problematisch middelengebruik en verslaving) of de kans op criminele recidive is groter door deze problematiek. De problemen moeten om die reden worden behandeld. Middelenproblematiek komt veel voor onder forensische patiënten. Voor het verminderen van het recidiverisico van patiënten is inzicht in de relatie tussen middelengebruik en delictgedrag van groot belang voor het risicomanagement en een juiste behandeling. Het IVO heeft expertise op dit terrein; onder meer is in de afgelopen jaren samen met het veld een richtlijn ontwikkeld voor diagnostiek, behandeling en risicomanagement bij problematisch middelengebruik. Ook is een handreiking voor de controle op middelengebruik ontwikkeld voor de reclassering. Komende jaren wordt vanuit het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) ingezet op implementatie van deze en andere richtlijnen.

Inzet ervaringsdeskundigheid

Op diverse plekken in het forensische veld (klinieken, forensische afdelingen, ambulant) worden ervaringsdeskundigen ingezet. Soms heeft dit een experimenteel karakter, soms heeft het vaste vorm gekregen. Inzet van ervaringsdeskundigheid veronderstelt dat de behandeling ondersteunend is aan iemands herstel. Dat wil zeggen dat de behandeling (ook) is gericht op het versterken van iemands vaardigheden en toekomst en nadrukkelijk verder kijkt dan risico, delict en stoornis. De wetenschappelijke ondersteuning voor effectiviteit van deze aanpak is nog weinig onderzocht. Het IVO beoogt bij te dragen aan ontwikkelingen op dit gebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elske Wits, telefoon: 06 – 2938 9343.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Procesevaluatie leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen

Vraag- en doelstelling De leefstijltraining voor justitiabelen is een gedragstraining voor problematische alcohol-, druggebruikers en/of gokkers die of in een penitentiaire inrichting verblijven (intramuraal) en voor niet-gedetineerden reclasseringscliÌÇnten die onder verplicht reclasseringstoezicht staan. Doel van [...]

Helingpraktijken onder de loep

Opzet onderzoek Helingpraktijken onder de loep’ beschrijft de resultaten van een onderzoek naar verschillende facetten van de Nederlandse helingmarkt. Het functioneren ervan is onderzoekt aan de hand van drie vragen: Wie zijn de helers? Welke [...]

Trendspotting Rotterdam 2006 en 2007

Trendspotting 2006 In opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond schetste IVO in 2006 het Rotterdamse straatbeeld met betrekking drugs en overlast. Zoals de titel suggereert, was het in de Rotterdamse straten opvallend rustig in vergelijking met enkele [...]

Controle op middelengebruik: best practices bij de reclassering

State-of-the-art en best practice van methode controle op middelengebruik voor cliënten/patiënten in de reclasseringscontext of ambulante forensische zorg. Vraag en doelstelling De inzet van middelencontrole in de reclassering en de forensische GGZ is fors toegenomen [...]

Beleid op het gebied van middelengebruik in de Forensische Psychiatrische Centra en Klinieken

Vraag- en doelstelling Hoewel blijkt dat middelengebruik een duidelijk thema is in de forensisch psychiatrische klinieken, zijn hiernaar slechts enkele studies gedaan. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het IVO gevraagd om in kaart te brengen [...]

Gebruikers en Gokkers in het Gevangeniswezen

Vraag- en doelstelling De recidive onder justitiabelen is hardnekkig en zorgwekkend hoog. Justitiabelen met verslavingsproblematiek vormen een extra grote belasting voor het Ministerie van Justitie. In haar zoektocht naar een verantwoorde, effectieve en efficiënte aanpak [...]