Leefstijl en verslaving 2018-08-29T20:20:53+00:00

Leefstijl en verslaving

Veelgebruikte middelen: alcohol en tabak

Alcoholgebruik en problematisch gebruik ervan komt veel voor in de bevolking. Alcoholproblemen ontstaan meestal geleidelijk en worden door de persoon zelf vaak lange tijd niet herkend en onderkend. Vaak hebben mensen deze problemen al lange tijd voordat zij bij de zorg terechtkomen. Binnen de verslavingszorg heeft veruit de grootste groep cliënten een alcoholprobleem. De afgelopen jaren is het aantal cliënten met alcoholproblematiek binnen de verslavingszorg niet sterk af- of toegenomen, maar is er wel een stijging van het aandeel personen ouder dan 55 jaar.

Ongeveer een kwart van de Nederlandse volwassen bevolking rookt tabak.

Een ander veelgebruikt middel is tabak. Het gebruik hiervan is veel hoger onder volwassenen met een laag opleidingsniveau. Zij hebben vaak extra ondersteuning nodig bij stoppen met roken. In Nederland stijgt het draagvlak voor tabaksontmoedigingsbeleid. Een ontwikkeling die hieraan bijdraagt, is de roep vanuit maatschappelijke organisaties voor een rookvrije generatie, een ambitie die ook door het kabinet wordt omarmd.

Herstel van verslaving

Niet alleen gebruik geeft de doorslag of iemand een probleem heeft met middelen. Kenmerkend is ook dat de persoon grip verliest op zaken als gezondheid, werk en gezin. De laatste jaren is het idee over wat goede zorg is voor mensen met een verslaving verdiept en verbreed: het gaat niet alleen om een geslaagde klinische behandeling of abstinentie, maar ook over het weer opbouwen van de fysieke en mentale gezondheid, het psychosociaal welzijn en de (actieve) deelname aan de samenleving. Dit wordt ook wel ‘herstel’ genoemd.

Herstel is een persoonlijk proces waarbij men toewerkt naar een volwaardig en zinvol leven – ondanks de beperkingen die een verslaving kan geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elske Wits, telefoon: 06-29389343.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Sekswerkers van tippelzone ‘De Baan’

Kenmerken en zorgbehoeften van sekswerkers van tippelzone ‘De Baan’ Vraag- en doelstelling De gemeenteraad van Utrecht wil in kaart brengen of afbouw of tijdelijke inpassing van de tippelzone aan de Europalaan in Utrecht (ook wel [...]

Stoppen met roken

Determinanten van stoppen met roken bij adolescenten De rol van psycho-fysiologische, psychosociale en gewoonte factoren Vraag- en doelstelling Inzicht verkrijgen in welke factoren belangrijk zijn in het proces van stoppen met roken bij adolescenten; hierbij [...]

Watdrinkjij.nl: een kwalitatieve studie naar usability en op maat mogelijkheden

Vraag- en doelstelling Het NIGZ was binnen de alcoholcampagne voor jongeren 'Drank, de kater komt later' bezig met het ontwikkelen van een zogenaamde drinktest: een computer tailored intervention gericht op de afname van het alcoholgebruik [...]

Evaluatie werkwijze en resultaten van de LSOVD

Vraag- en doelstelling De LSOVD zet zich als vrijwilligersorganisatie al ruim dertig jaar in Nederland in voor de belangenbehartiging van ouders en andere familieleden van druggebruikers. Momenteel zijn op 18 plaatsen in Nederland LSOVD-gespreksgroepen georganiseerd [...]

Multicenter Monitor Jeugdverslavingszorg

Vraag- en doelstelling Door het ministerie van VWS en de stuurgroep Resultaten Scoren is medio 2008 de aanzet gegeven voor het opstarten van een monitor voor de voorzieningen voor de jeugdverslavingszorg. Doel van het project [...]

Impliciete cognities

Doel en onderzoeksvragen Het doel van dit onderzoek is het bestuderen van de rol van impliciete cognities bij een terugval bij alcoholverslaving. Impliciete cognitieve processen zijn relatief automatische manieren waarop mensen informatie verwerken. Een van [...]

Pwned by the Internet

Vraag- en doelstelling  De afgelopen jaren heeft onderzoeksbureau IVO onderzoek gedaan naar wat in de volksmond wel 'internetverslaving' wordt genoemd. De onderzoekers spreken zelf bij voorkeur van compulsief internetgebruik aangezien de verslaafde niet zo zeer [...]

Onderbouwing van de aanpak van Solutions met bestaand onderzoek

Vraag- en doelstelling De doelstelling van het literatuuronderzoek is de wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak van SolutionS. Het onderzoek richt zich in principe op de behandeling van alcohol- en drugsverslaving. De aanpak van Solutions heeft [...]

Ontwikkeling en landelijke implemenatie RIOB

Vraag- en doelstelling Als reactie op de verontrustende berichten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kwaliteit van de Nederlandse methadonprogramma's, is de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) ontwikkeld door het Nijmeegse instituut NISPA. Het IVO [...]

Professionele ondersteuning van mantelzorgers van verslaafden

Vraag- en doelstelling Naasten van verslaafden zijn van grote betekenis als mantelzorgers. Dit wordt onderkend door de verslavingszorg. Maar veel van deze mantelzorgers ervaren de zorgtaak als zeer belastend, zo bleek uit een niet gepubliceerd [...]

Oneigenlijk gebruik van medicijnen

Oneigenlijk gebruik van medicijnen door jongeren   Met oneigenlijk gebruik van medicijnen wordt bedoeld: het gebruik van medicijnen die niet op voorschrift van een arts zijn verkregen en die gebruikt worden voor de opwekkende of [...]

Nationaal Prevalentie Onderzoek (NPO) Middelengebruik 2009

Vraag- en doelstelling Er zijn verschillende trends waar te nemen in het middelengebruik onder de Nederlandse bevolking. Trendanalyses tot en met 2005 hebben laten zien dat voor sommige middelen het gebruik toeneemt (bijv. XTC). Voor [...]

Monitor Internet Jongeren

Vraag en doelstelling IVO is in 2006 gestart met een grootschalig landelijk, longitudinaal onderzoek naar het internetgebruik jongeren van 11 tot 16 jaar. Sindsdien is het onderzoek in 2007, 2008, 2009, en 2010 herhaald. Ondertussen [...]

Games en sociale verantwoordelijkheid

Doelstelling Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat sommige computerspellen – vooral de online variant hiervan - een risico op problematisch gebruik met zich meedragen. Er kan een patroon van overmatig gebruik ontstaan waar zowel de [...]

Implementatie Rookbestrijding

Programmeerstudie: Aanbevelingen onderzoek en implementatie op het terrein van rookbestrijding"   Vraag- en doelstelling ZonMw heeft in het voorjaar van 2006 aan het NIGZ-Centrum Kennis & Kwaliteit en het IVO verzocht een programmeerstudie op het [...]

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk

Vraag- en doelstelling Stichting Resultaten Scoren heeft gevraagd een kennissynthese op te stellen rondom gedragsverslavingen ten behoeve van de Nederlandse verslavingszorginstellingen. Dit zijn de onderzoeksvragen: 1. Welke gedragsverslavingen komen voor in de Nederlandse behandelpraktijk en [...]

Procesevaluatie: Laat je niet flessen

Vraag- en doelstelling Net als in de rest van Nederland is het alcoholgebruik onder jongeren in de regio Zuidoost-Brabant de afgelopen jaren toegenomen. De mate waarin jongeren drinken ligt in deze regio echter hoger dan [...]

Drinktest.nl: advies-op-maat bij overmatig alcoholgebruik

Vraag- en doelstelling Onderzoek het effect van een advies-op-maat-module voor overmatige drinkers. Het gaat om een internetsite waar volwassenen kunnen aangeven hoeveel alcohol zij drinken en welke alcoholgerelateerde problemen zij ervaren. Deelnemers aan de drinktest [...]

Richtlijn angst en verslaving

Vraag- en doelstelling Wanneer de comorbide stoornis angst en verslaving wordt vastgesteld, ontbreekt het vaak aan duidelijke en getoetste richtlijnen (medicamenteus/psychosociaal) om het probleem aan te pakken. Doel van het project is het ontwikkelen van [...]

Aankoop en gebruik van alcohol door jongeren: tweede meting

Vraag- en doelstelling In het najaar van 2004 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar het alcoholgebruik van Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Om inzicht te krijgen in recente ontwikkelingen en trends [...]

Verbetering indicatiestelling verslavingszorg

Vraag en doelstelling In 2002 is door Resultaten Scoren de ‘Module Intake’ ontwikkeld met beslisregels voor indicatiestelling en trajecttoewijzing. Doel van deze module was de indicatiestelling binnen de verslavingszorg te uniformeren en te laten aansluiten [...]

Protocolontwikkeling voor verslaafde artsen

Vraag- en doelstelling Het is voor verslaafde artsen erg moeilijk om goede hulp te krijgen. Artsen vinden het moeilijk om medische hulp te zoeken en een verslavingsprobleem werpt een extra drempel op. De KNMG maakt [...]

fMRI-onderzoek: Neurocognitieve aspecten van online gaming verslaving

Vraag- en doelstelling Een fMRI-onderzoek naar de rol van cognitieve controle. Het doel van de studie is het verkrijgen van meer inzicht in het fenomeen gameverslaving en daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen van [...]

Alcoholgerelateerde criminaliteit

Vraag- en doelstelling De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) heeft bij het Ministerie van Justitie aangegeven dat er behoefte bestaat aan een specifieke gedragsinterventie voor de groep volwassen alcoholdelinquenten. Is een specifieke gedragsinterventie voor deze doelgroep [...]

Gedragsinterventie middelengebruik jonge delinquenten

Vraag- en doelstelling Stay-a-way is een gedragsinterventie gericht op het verminderen van (problematisch) middelengebruik onder jeugdige delinquenten, met als uiteindelijk doel het voorkomen van recidive. De gedragsinterventie kan extramuraal (buiten de muren van een justitiële [...]