Maatschappelijke zorg en GGZ 2018-01-08T21:07:44+00:00

Maatschappelijke zorg en GGZ

Ambulantisering van de maatschappelijke zorg en GGZ in is volle gang. Een deel van de intramurale voorzieningen wordt afgebouwd. Dit geldt voor zowel de GGZ, jeugdhulp en jeugdbescherming, ouderenzorg als beschermd wonen. Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk in de thuissituatie ondersteunen van sociaal kwetsbare groepen. Groepen mensen die eerder niet gewend waren zelfstandig te wonen, worden in toenemende mate gestimuleerd dit wel te doen. De hiervoor benodigde uitbreiding en verbetering van ambulante zorg lijkt echter achter te blijven bij de afbouw van intramurale voorzieningen. Het (opnieuw) zelfstandig wonen kan voor nieuwe problemen zorgen. ‘Wat heeft iemand nodig om zich (weer) te handhaven in de samenleving?’ is daarbij een belangrijke vraag. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld een groot probleem worden. Informele en formele steunsystemen en een inclusieve samenleving zijn essentieel om dit soort problemen het hoofd te bieden.

Goed op elkaar afgestemde informele en formele steunsystemen en een inclusieve samenleving zijn ook van belang voor preventie van ‘verward gedrag’. De aanpak van personen met verward gedrag staat hoog op de agenda bij zowel het Rijk als gemeenten, en dit zal ook de komende jaren waarschijnlijk zo blijven. Het IVO wil in 2018 bijdragen aan de kennis over hoe deze personen op een duurzame wijze het beste kunnen worden geholpen, met een sterke nadruk op het perspectief van de personen die het betreft.

Dakloosheid

Een andere ontwikkeling is de toename van het aantal mensen dat dak- of thuisloos raakt. De groep daklozen is divers. Het gaat met name om mannen met een verslaving en/of psychische problemen, maar ook om gezinnen met kinderen, ‘economisch daklozen’ en mensen met een lichte verstandelijke beperking. Uit eerder onderzoek van het IVO blijkt 30% van de daklozen te kampen met een vermoedelijke lichte verstandelijke beperking die vaak niet formeel is vastgesteld. Deze analyse laat zien dat meer inzet op preventie van dakloosheid nodig is – bijvoorbeeld via preventie van schulden en huisuitzetting – en een betere herkenning en aangepaste bejegening en begeleiding van dak- en thuislozen met een lichte verstandelijke beperking. Het IVO wil haar kennis op dit terrein verder inzetten om vragen van verschillende partijen die hiermee te maken hebben (zorg, opvang, gemeenten) te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara van Straaten, telefoon: 06-28445204.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Deze website is in ontwikkeling. Binnenkort vindt u hier onze afgeronde projecten.