Maatschappelijke zorg en GGZ 2018-09-28T13:37:50+00:00

Maatschappelijke zorg en GGZ

Ambulantisering van de maatschappelijke zorg en GGZ in is volle gang. Een deel van de intramurale voorzieningen wordt afgebouwd. Dit geldt voor zowel de GGZ, jeugdhulp en jeugdbescherming, ouderenzorg als beschermd wonen. Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk in de thuissituatie ondersteunen van sociaal kwetsbare groepen. Groepen mensen die eerder niet gewend waren zelfstandig te wonen, worden in toenemende mate gestimuleerd dit wel te doen. De hiervoor benodigde uitbreiding en verbetering van ambulante zorg lijkt echter achter te blijven bij de afbouw van intramurale voorzieningen. Het (opnieuw) zelfstandig wonen kan voor nieuwe problemen zorgen. ‘Wat heeft iemand nodig om zich (weer) te handhaven in de samenleving?’ is daarbij een belangrijke vraag. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld een groot probleem worden. Informele en formele steunsystemen en een inclusieve samenleving zijn essentieel om dit soort problemen het hoofd te bieden.

Goed op elkaar afgestemde informele en formele steunsystemen en een inclusieve samenleving zijn ook van belang voor preventie van ‘verward gedrag’. De aanpak van personen met verward gedrag staat hoog op de agenda bij zowel het Rijk als gemeenten, en dit zal ook de komende jaren waarschijnlijk zo blijven. Het IVO wil in 2018 bijdragen aan de kennis over hoe deze personen op een duurzame wijze het beste kunnen worden geholpen, met een sterke nadruk op het perspectief van de personen die het betreft.

Dakloosheid

Een andere ontwikkeling is de toename van het aantal mensen dat dak- of thuisloos raakt. De groep daklozen is divers. Het gaat met name om mannen met een verslaving en/of psychische problemen, maar ook om gezinnen met kinderen, ‘economisch daklozen’ en mensen met een lichte verstandelijke beperking. Uit eerder onderzoek van het IVO blijkt 30% van de daklozen te kampen met een vermoedelijke lichte verstandelijke beperking die vaak niet formeel is vastgesteld. Deze analyse laat zien dat meer inzet op preventie van dakloosheid nodig is – bijvoorbeeld via preventie van schulden en huisuitzetting – en een betere herkenning en aangepaste bejegening en begeleiding van dak- en thuislozen met een lichte verstandelijke beperking. Het IVO wil haar kennis op dit terrein verder inzetten om vragen van verschillende partijen die hiermee te maken hebben (zorg, opvang, gemeenten) te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara van Straaten, telefoon: 06-28445204.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Community of Practice Schulddienstverlening

Vraag- en doelstelling De gemeente Rotterdam kent bovengemiddeld veel inwoners met schulden die, bovendien, ook een hogere schuld hebben dan gemiddeld. De schulddienstverlening bereikt volgens de Rotterdamse Rekenkamer onvoldoende de mensen met schulden, onder andere [...]

Zorgtoeleiding naar de ggz

Vraag en doelstelling Het project Toeleiding dak- en thuislozen in Rotterdam is een meerjarenproject met als algemene doelstelling: het opsporen en toeleiden tot de hulpverlening van dak- en thuislozen met psychiatrische- en verslavingsproblemen. Hiervoor is [...]

Ontwikkeling van cliëntprofielen voor de maatschappelijke opvang

Vraag en doelstelling De maatschappelijke opvang (MO) is er voor dak- en thuislozen. Bij de MO is het aantal aanmeldingen de afgelopen jaren toegenomen. Ook wordt opgemerkt dat de problemen waarmee de populatie te kampen [...]

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn

Vraag- en doelstelling Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen is nog verre van optimaal. Vaak wordt pas laat in een ziekteproces palliatieve zorg geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel. Het gaat [...]

Evaluatie Trajectregie dak- en thuislozen

Vraag en doelstelling: Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang is een samenwerkingsproject van het rijk en de vier grote gemeenten. De bedoeling van het plan is dak- en thuislozen op een zo hoog mogelijk niveau [...]

Richtlijn angst en verslaving

Vraag- en doelstelling Wanneer de comorbide stoornis angst en verslaving wordt vastgesteld, ontbreekt het vaak aan duidelijke en getoetste richtlijnen (medicamenteus/psychosociaal) om het probleem aan te pakken. Doel van het project is het ontwikkelen van [...]

Woon Zorg Werk

Vraag en doelstelling Nieuwehaven is een voorziening voor Woon-Zorg-Werk (WZW), waarin dakloze verslaafden met psychiatrische problematiek uit Rotterdam worden opgenomen. De WZW is een nieuwe voorziening: niet eerder was er voor deze doelgroep een woonvoorziening [...]

De rol van Werk en Inkomen bij gemeentelijke integrale dienstverlening

Vraag en doelstelling De Inspectie SZW voert een onderzoek uit naar de gemeentelijke integrale dienstverlening aan dak- en thuislozen en niet-westerse moeders. Doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan de verbetering van de [...]

Trends in Overlast en Veiligheid Den Dolder 2007

Samenvatting In de herfst van 2007 is door middel van een internetenquête én door gesprekken met inwoners en ondernemers van Den Dolder de situatie opgenomen met betrekking tot veiligheid en overlast. Aanleiding voor deze meting [...]

Chronisch problematische verslaafden Flevoland

Vraag- en doelstelling Centrumgemeente Almere staat voor de opgave het voorzieningenniveau voor chronisch (overlastgevende) verslaafden in de pas te laten lopen met de verwachte ontwikkeling van de zorgvraag. In opdracht van de gemeente Almere startte [...]

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands. De openbare verdediging van dit proefschrift vond plaats op 5 oktober 2016 om 15.30 in het Erasmus Medisch Centrum, [...]

Bouwstenen doorontwikkeling inloopfunctie MO en GGZ

Vraag- en doelstelling Sinds begin 2015 is de financiering en uitvoering van de AWBZ grotendeels overgeheveld naar de Wmo, waarmee de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie ervan. Een onderdeel van deze overheveling is de [...]

Daklozen zonder OGGZ-problematiek

Vraag- en doelstelling Sinds 2006 vindt de registratie van dak- en thuislozen in Rotterdam plaats aan de balie van het Centraal Onthaal (CO) waar men ook toegang kan krijgen tot de maatschappelijke opvang (MO). Om [...]

Evaluatie huisartsenpraktijk De Straatdokter

Vraag- en doelstelling Sinds 2003 organiseert de GGD Rotterdam-Rijnmond, in samenwerking met de maatschappelijke opvang (MO), SoZaWe, het Zorgkantoor en Basisberaad Rijnmond, de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen in Rotterdam. Deze zorg wordt geboden [...]

Licht verstandelijke beperking onder cliënten van een Rotterdamse nachtopvang

Vraag en doelstelling Sinds enkele jaren wordt bij dak- en thuislozen die zich melden bij de nachtopvang van CVD Havenzicht in Rotterdam een screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (LVB) afgenomen. Deze screener, de [...]

Zwerfjongeren met ernstige problematiek

Vraag- en doelstelling De hulpverlening aan zwerfjongeren met een zwaardere problematiek is in aard en omvang nog onvoldoende. Onderzoeksbureau IVO heeft in overleg met het veld een project opgezet om de huidige situatie te onderzoeken [...]

Naar een groter bereik

  Vraag- en doelstelling Psychische aandoeningen, zoals depressieve en angststoornissen en middelenmisbruik, komen veel voor en veroorzaken veel leed. Onderzoek heeft aangetoond dat preventie van psychische aandoeningen loont: het is effectief. Preventieve interventies kunnen in [...]