Wonen, werken en schulden 2018-07-05T15:22:51+00:00

Wonen, werken en schulden

Problemen met wonen, werken of schulden komen veel voor onder sociaal kwetsbare personen. Het is de kern van bestaanszekerheid. Problemen op deze gebieden hebben grote invloed op de levens van mensen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die op deze gebieden problemen hebben vaak ook met andere problematiek kampen, zoals lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen.

Er gebeurt veel op deze thema’s. Schulden staan bij vele partijen scherp op het netvlies als urgent probleem. Er is toenemend inzicht in wat het hebben van schulden betekent voor de mensen die het treft. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen op de thema’s wonen, werken en schulden. Er is krapte ontstaan op de onderkant van de woningmarkt enerzijds doordat er na de crisis van 2008/9 weinig woningen zijn bijgebouwd, anderzijds als gevolg van vele –deels nieuwe- groepen die hiervoor in aanmerking komen, zoals mensen die uitstromen uit GGZ-instellingen als gevolg van ambulantisering, doorstromers uit de maatschappelijke opvang en statushouders. Er is grote vraag naar beschikbare en betaalbare wooneenheden.

Schuldhulpverlening

De schuldhulpverlening blijkt niet voldoende beschikbaar en uitgerust om mensen met problematische schulden daadwerkelijk en duurzaam vooruit te helpen. Het vinden van oplossingen om het huidige stelsel (schuldeisers en schuldhulpverlening) rechtvaardiger en effectiever te maken, is lastig. Aan de schuldeiserskant speelt wetgeving een rol. Aan de kant van de schuldhulpverlening spelen regels, procedures en soms ook attitudes (bij mensen met schulden en professionals in de schulddienstverlening) een belemmerende rol. Er is geen blauwdruk voor effectieve (toeleiding naar) schuldhulpverlening, maatwerk moet de standaard zijn. Het IVO wil graag partner zijn in onderzoek en ontwikkeling van innovatieve projecten die de toegankelijkheid van schuldhulpverlening vergroten. Dit wil zij onder andere doen door het opzetten van meerdere Communities of Practice.

Arbeidsmarkt

Ook op het gebied van de arbeidsmarkt zijn veel ontwikkelingen gaande. Zo is er de Participatiewet die gemeenten verantwoordelijk stelt voor de hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken. Er zijn goede methoden die in toenemende mate worden ingezet om bijvoorbeeld mensen met ernstige psychische aandoeningen naar regulier werk te begeleiden. Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een voorbeeld van een re-integratiemethode die bewezen effectief is voor patiënten met ernstige psychiatrische problemen (EPA) in de GGZ. Ook voor gemeenten kan dit een interessante methode zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Het IVO wil bijdragen aan de kennis over de effectiviteit van dit soort methoden en ondersteunen met succesvolle implementatie. Hiertoe wil het IVO proces- en effectevaluaties inzetten.

Nieuwkomers

Er blijkt vaak geen regie te zijn op inburgeringsbeleid door gemeenten. Na de decentralisatie is integratiebeleid grotendeels omgevormd tot algemeen beleid, waarin specifieke trajecten voor nieuwkomers vaak geen plek vinden. Gedwongen en langdurige inactiviteit tijdens het voortraject resulteren in passiviteit en een sociaal isolement. Daarna zet zich dit vaak voort als mensen een verblijfsvergunning wordt verleend: de toeleiding tot de arbeidsmarkt gaat moeilijk, waardoor veel nieuwkomers een blijvende achterstand ondervinden en lang afhankelijk blijven van de bijstand. Een minderheid van de Nederlandse gemeenten zegt over voldoende kennis te beschikken om uitgeplaatste vergunninghouders te kunnen bemiddelen naar werk. Het IVO wil bijdragen aan deze kennis om zo de achterstanden van nieuwkomers te verminderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara van Straaten, telefoon: 06-28445204.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Community of Practice Schulddienstverlening

Vraag- en doelstelling De gemeente Rotterdam kent bovengemiddeld veel inwoners met schulden die, bovendien, ook een hogere schuld hebben dan gemiddeld. De schulddienstverlening bereikt volgens de Rotterdamse Rekenkamer onvoldoende de mensen met schulden, onder andere [...]

Deze website is in ontwikkeling. Binnenkort vindt u hier onze afgeronde projecten.