Resultaat:
Rapport en factsheet (februari 2023)

Jongeren in de forensische jeugdhulp hebben vaak een gebrekkige behandelmotivatie. Dit kan komen doordat het meestal gaat om een opgelegde maatregel. Ook kunnen eerdere negatieve ervaringen met hulpverlening jongeren wantrouwend maken tegenover hulpverleners en pessimistisch over het nut van de hulpverlening. Behandelmotivatie is echter belangrijk voor het behalen van positieve behandelresultaten, terwijl een lage behandelmotivatie samenhangt met uitval en recidive. Gezien het belang van behandelmotivatie voor het succesvol afronden van de behandeling, is het essentieel om te onderzoeken hoe deze beïnvloed kan worden en wat werkzame elementen zijn in het vergroten van de behandelmotivatie.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in de werkzame elementen van behandelmotivatie in de forensische jeugdhulp en van (delen van) interventies die kunnen bijdragen aan het vergroten van de behandelmotivatie.

Opzet onderzoek
We voeren een systematische literatuurstudie uit en maken gebruik van artificial intelligence bij het screenen van de resultaten. We selecteren relevante wetenschappelijke artikelen, beoordelen hun kwaliteit en noteren de belangrijkste informatie hieruit. Hierbij kijken we o.a. naar verschillende doelgroepen binnen de forensische jeugdhulp. We organiseren een aantal bijeenkomsten met een projectgroep, bestaande uit onderzoekers, hulpverleners uit de forensische jeugdhulp en een aantal jongeren die zelf ervaring hebben met de forensische jeugdhulp. Zij denken met name mee over de resultaten van de literatuurstudie en de aanbevelingen die we op basis daarvan doen.
We presenteren de resultaten in een eindrapportage, ontwikkelen een toegankelijke factsheet en nemen een podcastaflevering op met een (oud-)cliënt en een professional uit de forensische jeugdhulp waarin we ingaan op het thema en de onderzoeksresultaten.

Looptijd
Oktober 2021 – Oktober 2022

Financier
KFZ-Jeugd

Onderzoeksteam
Margriet Lenkens (IVO)
Simone ’t Hooft (Platform31/IVO)
Gera Nagelhout (IVO)