Forensische zorg

Psychische problemen en recidive voorkomen Icoon forensische zorg

Sommige strafbare feiten zijn het gevolg van psychische problemen. Ook is de kans op criminele recidive groter bij psychische problematiek. Daarom zet de forensische zorg, maar ook de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg in op behandeling van die problemen en om zo recidive te voorkomen. De relatie tussen middelengebruik, misbruik en verslaving en het plegen van strafbare feiten is daarbij vaak belangrijk voor het risicomanagement en de juiste behandeling. Zo kan bijvoorbeeld de verslavingsreclassering betere diagnoses en advies, strikter toezicht en controle en passende werkstraffen en gedragsinterventies hanteren bij forensische patiënten.

De meerwaarde van het IVO

Ervaringsdeskundigen worden op diverse plekken in het forensische veld – zoals bij klinieken, forensische afdelingen en ambulante zorg – ingezet. Vaak gebeurt dit vanuit de aanname dat zij kunnen helpen, perspectief bieden, vaardigheden versterken en verder kijken dan het risico, delict of de stoornis. Het IVO onderzoekt het effect en de optimale lokale inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen. Daarnaast onderzoekt het IVO ook de relatie tussen crimineel gedrag en psychische problemen, zoals verslaving. Zo hebben we bijvoorbeeld voor het veld een richtlijn ontwikkeld voor de diagnose, behandeling en risicomanagement bij problematisch middelengebruik. Ook hebben we een handreiking voor de controle op middelengebruik ontwikkeld voor de reclassering.

Actuele projecten

Nieuws- en blogberichten

Publicaties op ivo.nl

Projectbibliotheek