Vraag- en doelstelling

Sinds begin 2015 is de financiering en uitvoering van de AWBZ grotendeels overgeheveld naar de Wmo, waarmee de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie ervan. Een onderdeel van deze overheveling is de inloopfunctie GGZ, welke bestaat uit laagdrempelige (dagopvang)voorzieningen voor verslaafden, dak- en thuislozen en mensen met psychische problemen. De gemeente Rotterdam wil de inloopfunctie GGZ herijken en een visie ontwikkelen voor de korte en lange termijn. Om tot een gedegen doorontwikkeling van de dagopvang MO en inloop GGZ te komen, heeft de gemeente behoefte aan informatie over onder meer het doel en functie van deze voorzieningen binnen het nieuwe zorgstelsel, en over de kwantitatieve en kwalitatieve eisen die aan deze voorzieningen gesteld moeten worden. Het IVO voert daarom, in opdracht van de Gemeente Rotterdam, een verkennend onderzoek uit naar het huidige palet van voorzieningen dagopvang MO en inloop GGZ en vernieuwende en succesvolle (inter)nationale voorbeelden op dit gebied.


Opzet onderzoek

Gestart wordt met het verzamelen en destilleren van relevante informatie uit documenten en registraties over het huidige palet aan voorzieningen. Tegelijkertijd worden de vernieuwende aanpakken voor het invullen van de gemeentelijke inloopfunctie GGZ in binnen- en buitenland in kaart gebracht. Vervolgens worden interviews afgenomen met zorgprofessionals en cliënten van huidige voorzieningen om hun ideeën omtrent doorontwikkeling van de inloop GGZ en dagopvang MO te inventariseren. Tot slot wordt een focusgroepsbijeenkomst georganiseerd met zorgmanagers en managers uit het welzijnswerk, om aanvullende visies en ideeën te verzamelen en om de organisatorische en strategische aspecten van verschillende inhoudelijke ideeën te agenderen. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een beknopte rapportage, aangevuld met een samenvatting in de vorm van een Powerpoint-presentatie.


Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam


Looptijd

September – november 2015


Onderzoekers

Cas Barendregt (onderzoeker)
Alice Hammink (onderzoeker)
Gerda Rodenburg (projectleider)