Vraag- en doelstellingen
Laagdrempelige beschikbaarheid van pornografisch materiaal kan bij een deel van de internetgebruikers leiden tot de ontwikkeling van obsessief, compulsief of verslavingsgedrag. Het bestaande internationale en nationale onderzoek naar de aard, ernst en omvang is echter beperkt. Het huidige onderzoek is erop gericht deze lacune in te vullen. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het gebruik van online pornografie in de Nederlandse bevolking en eventuele problemen die hiermee gepaard gaan. De nadruk ligt daarbij op compulsief gebruik van online pornografie. Ten eerste wordt een inventarisatie gedaan wat men onder ‘normaal’ gebruik van online pornografie zou moeten verstaan en wat onder compulsief gebruik, hoe de verdeling is ten aanzien van verschillende demografische variabelen en wat de aard en diversiteit is van de verschillende vormen van online pornografieconsumptie. Ten tweede zal de nadruk gelegd worden op relaties tussen demografische achtergrondvariabelen en persoonlijkheidsvariabelen enerzijds en het gebruik van online pornografie en kenmerken van het gebruik anderzijds. Ten derde zal gekeken worden hoe het gebruik van online pornografie samenhangt met psychosociaal welzijn, seksueel gedrag en seksuele gezondheid. De verkregen kennis dient uiteindelijk sturing te geven aan de ontwikkeling van behandel- en preventiemethoden.

Opzet onderzoek
Voor het uitwerken van de doelstellingen zal gebruik gemaakt worden van (inter)nationale literatuur, een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking en semi-gestructureerde interviews met therapeuten en cliënten binnen de verslavingszorg.

Opdrachtgever
Stichting Volksbond Rotterdam

Publicatie
De opwinding te boven (pdf, 2 MB)

Onderzoeksteam
Gert-Jan Meerkerk, Debby van den Ende, Tim Schoenmakers (projectleider).