Vraag en doelstelling

De Inspectie SZW voert een onderzoek uit naar de gemeentelijke integrale dienstverlening aan dak- en thuislozen en niet-westerse moeders. Doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan deze doelgroep met problemen op meerdere leefgebieden. Gezien de expertise van het IVO op het gebied van kwalitatief onderzoek onder dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen, werk het IVO samen met de Inspectie SZW bij het uitvoeren van de diepte-interviews.

 

Opzet onderzoek

In dit project is de dataverzameling voornamelijk kwalitatief van aard. Door middel van semigestructureerde interviews worden niet-westerse moeders, dak- en thuislozen en hun begeleiders/hulpverleners bevraagd over de huidige situatie en de ervaringen met gemeentelijke dienstverlening. Door de respondenten en hun professionals voor langere tijd te volgen en meerdere malen te interviewen ontstaat een compleet dieptebeeld van elke case. Door analyse van deze caseverslagen wordt een rapport opgeleverd met conclusies en adviezen over de gemeentelijke integrale dienstverlening.


Opdrachtgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 

Looptijd

September 2016 – April 2017


Onderzoekers

Gerda Rodenburg
Alice Hammink
Thomas Martinelli