In opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie) doet IVO onderzoek naar de effectiviteit van de voorlichtingactiviteiten van de stichting Mainline bij gedetineerden bij in HvB Schutterswei.


 Vraag- en doelstelling


Het ministerie van Justitie wil een aansluitend pakket aan maatregelen voor druggebruikende gedetineerden ontwikkelen. In het kader hiervan is behoefte aan een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag naar de meerwaarde van de activiteiten van de stichting Mainline ten opzichte van de activiteiten van de regulieren medische staf in het geven van gezondheidsvoorlichting gerelateerd aan veilig druggebruik.


 


Opzet onderzoek


Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies. In de kwalitatieve deelstudie wordt middels dossieronderzoek en analyses van registratiecijfers onderzocht wat het bereik van Mainline en de medische staf is en hoe de voorlichting door beide organisaties wordt vormgegeven. Daarnaast worden een aantal diepte interviews met veldwerkers van Mainline, medewerkers van de medische staf en met gedetineerden gehouden.


 


De kwantitatieve deelstudie is gericht op het toetsen van de effecten van voorlichting door Mainline (en door de medische staf) op kennis over en intentie tot veilig druggebruik van gedetineerden. De experimentele groep zal bestaan uit gedetineerden die gezondheidsvoorlichting van Mainline ontvangen in HvB Schutterswei. De controlegroep zal bestaan uit gedetineerden die geen contact met Mainline hebben gedurende hun verblijf in HvB Schutterswei. Alle gedetineerden komen daarnaast tijdens hun detentie ̩̩n of meerdere malen met de medische staf in contact. Een tweede controlegroep zal bestaan uit gedetineerden die in HvB Willem II te Tilburg verblijven, waar Mainline niet actief is. Deze groep komt derhalve alleen met de medische staf in aanraking.


 


Bij binnenkomst in het HvB wordt bij gedetineerden middels een interview een gestructureerde vragenlijst afgenomen over onder andere gezondheid, druggebruik, kennis over veilig druggebruik, attitude, eigen effectiviteit en intentie tot veilig druggebruik. Na een follow-up periode van 4 weken wordt deze vragenlijst nogmaals in een interview aan de gedetineerde voorgelegd .


 


In de analyses zullen verschillen getoetst worden tussen de experimentele groep en de twee controlegroepen met betrekking tot kennisvergroting en intentie tot veilig druggebruik. Daarnaast zullen de twee controlegroepen met elkaar vergeleken worden om zicht te krijgen op mogelijke vertekening in de gedetineerdensamenstelling binnen de twee HvB?s en mogelijke kruisbestuiving van de Mainline-werkwijze op medewerkers van de medische staf in HvB Schutterswei.


 


Onderzoekers


Drs. Anneke Risselada, onderzoeker


Dr. Regina van den Eijnden, projectleider