Vraag en doelstelling:

Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang is een samenwerkingsproject van het rijk en de vier grote gemeenten. De bedoeling van het plan is dak- en thuislozen op een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid te brengen met passende huisvesting en passende dagbesteding.

De operationele uitvoering van het plan kent in Rotterdam twee fasen. De eerste fase is Centraal Onthaal waarin de zorgvraag van dak- en thuislozen wordt verduidelijkt en ze een passend traject wordt toegewezen. De tweede fase is de trajectregie. In deze fase wordt het begeleidingsplan uitgevoerd door cliënt en cliëntmanager. De trajectregisseur bewaakt het proces en ziet er op en ondersteunt de cliëntmanagers bij het realiseren van een sluitende aanpak. De figuur van de trajectregisseur is tamelijk nieuw in het veld van de maatschappelijke opvang. Dit onderzoek gaat na hoe implementatie van de trajectregie verloopt, onder andere door na te gaan of alle actoren zich aan de gemaakte afspraken (kunnen) houden en na te gaan hoe het draagvlak is voor de functie van trajectregie.


Opzet onderzoek:

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Als eerste zal een twintigtal cliënten worden gevolgd in het doorlopen van het hun toegewezen traject. Zij, hun cliëntmanagers en de betreffende trajectregisseurs worden hiertoe, op ten minste twee tijdstippen geïnterviewd. Voor dit deel van het onderzoek wordt samengewerkt met afdeling SWA van SoZaWe, in het kader van de 2e dak- en thuislozenmonitor. De bedoeling is dat tussen het eerste en tweede tijdstip ongeveer vier maanden zitten. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het interviewen van een vijftiental betrokkenen bij de trajectregie (trajectregisseurs en cliëntmanagers en hun leidinggevenden). In deze interviews wordt nagegaan hoe de invoering van de trajectregie verloopt. De eindrapportage is gepresenteerd in januari 2008.


Opdrachtgever:

GGD Rotterdam-Rijnmond


Onderzoekers:

Drs. Cas Barendregt (onderzoeker) & ir. Elske Wits (projectleider)