Vraag- en doelstelling
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. In de Wmo is vast gelegd dat hij periodiek zal worden geëvalueerd. Het IVO voert in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een evaluatieonderzoek uit naar de Prestatievelden 7-9 (‘kwetsbare burgers’) van de Wmo. Aan de hand van deze studie kan worden vastgesteld hoe evaluatieonderzoek van dit cluster in een volgende fase van deze evaluatie kan worden vormgegeven.

Opzet onderzoek
In de ‘state of the art’ studie naar Kwetsbare burgers komen vier onderwerpen aan bod:
1. Er wordt een beeld geschetst van de diverse maatregelen die de afgelopen jaren op dit terrein zijn getroffen.
2. Er wordt inzicht gegeven in het voorzieningenaanbod en het bereik van de voorzieningen op de prestatievelden 7 t/m 9 (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ, verslavingszorg).
3. Er wordt een overzicht gegeven van recent afgesloten en lopend onderzoek en van registraties die betrekking hebben op kwetsbare burgers en op de voorzieningen die op hen zijn gericht.
4. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die het beschikbare onderzoeksmateriaal biedt voor evaluatieonderzoek van dit cluster in een volgende fase van de Wmo-evaluatie.

Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sociaal Cultureel Planbureau

Publicatie
State-of-the-art-onderzoek Prestatievelden 7-9 van de Wmo (‘kwetsbare burgers’) – Rapportage I: Hoofdlijnen en Rapportage II: Gegevens over aanbod en bereik (pdf, 485 kB)

Onderzoekers
Anke Snoek, Annemiek Goetheer, Agnes van der Poel (IVO)
Rally Rijkschroeff, Maarten Davelaar, Marian van der Klein, Sandra ter Woerds, Katinka Lünneman (Verwey Jonker Instituut )
Prof dr. Hans Boutellier, prof. dr. Dike van de Mheen, prof. dr. Reneé Römkens (supervisiegroep)