Vraag en doelstelling
Verschillende instellingen voor gehandicaptenzorg en verslavingszorg spannen zich in om de zorg mensen met LVB en problematisch middelengebruik te verbeteren. In de verwijzing naar de verslavingszorg alsmede intake en indicatiestelling ontbreekt het echter vooralsnog aan een goede standaard voor een LVB vriendelijk traject. Daardoor haken deze patiënten vaak in een vroeg stadium af, of worden op basis van onvoldoende betrouwbare gegevens voor verdere zorg geïndiceerd. Daarnaast is er een groep LVB patiënten in de verslavingszorg die niet als zijnde verstandelijk beperkt herkend is. De standaard intake-instrumenten bevatten doorgaans geen screener op cognitieve problematiek, waardoor – als bij verwijzing niet duidelijk is dat er sprake is van LVB – soms pas na jarenlange weinig succesvolle behandeling wordt geconstateerd dat LVB en met LVB samenhangende factoren behandelsucces in de weg stonden.

Doel van dit project is de ontwikkeling van een bij LVB passende intake en indicatiestelling voor (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik. Ingezet wordt op het ontwikkelen van a) een handreiking voor screening op LVB en b) een aangepaste procedure van intake en indicatiestelling in de verslavingszorg.

Opzet van het onderzoek
Om de handreiking voor screening, intake, indicatiestelling en samenwerking rondom intake bij mensen met LVB en problematisch middelengebruik te ontwikkelen zullen we a) door middel van focusgroepen een veldverkenning uitvoeren met professionals uit verslavingszorg & verstandelijk gehandicaptenzorg en cliënten en hun verwanten, met aanvullende literatuurstudie. Vervolgens (b) wordt er een concept handreiking ontwikkeld voor de screening op LVB en de aangepaste procedure voor intake en indicatiestelling van verslavingsproblematiek bij mensen met LVB. Aansluitend (c) wordt een pilot met deze LVB-screening en aangepaste procedure voor intake en indicatiestelling van verslavingsproblematiek uitgevoerd en geëvalueerd. De handreiking (d) wordt aangepast op basis van de resultaten van de pilot en er wordt (e) een implementatiehandleiding en werkmateriaal ontwikkeld.

De beoogde werkwijze is – wanneer deze succesvol blijkt in de samenwerking gehandicaptenzorg-verslavingszorg – ook bruikbaar in de algemene GGZ, en mogelijk ook binnen de forensische zorg.

Financiers
Fonds NutsOhra
Resultaten Scoren
Antonia Wilhelmina Fonds

Publicatie
(H)erkend en juist behandeld (externe link)

Projectpartners
Tactus verslavingzorg, NISPA, Aveleijn

Looptijd
Juli 2015 – december 2016

Onderzoekers
Cas Barendregt (onderzoeker)
Elske Wits (projectleider)