Handreiking voor implementatie en uitvoering van een LVB-vriendelijke intake in de verslavingszorg.

Deze handreiking is vooral bedoeld voor intakers en (hoofd)behandelaren in de verslavingszorg en voor gedragswetenschappers in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Professionals uit de verstandelijk-gehandicaptenzorg die een LVB (Lichte Verstandelijke Beperking)-vriendelijke intake willen aanbieden kunnen vooral profiteren van Deel I. Het geeft een gedetailleerd beeld van de intakeprocedure voor cliënten waarvan al bekend is dat zij een LVB hebben. Intakers en behandelaren in de verslavingszorg die een LVB niet meer over het hoofd willen zien, lezen in Deel II hoe zij cliënten hierop kunnen screenen. Ook lezen zij hoe je kunt omschakelen van een gewone intake naar een ‘LVB-vriendelijke intake’. Met name hoofdbehandelaars, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders kunnen hun voordeel doen met deel III. Hierin staat welke voorwaarden belangrijk zijn om de intake met succes LVB-vriendelijk te maken.

Deze handreiking richt de blik op de toekomst. De delen beschrijven de meest haalbare situatie op dit moment, gegeven de stand van wetenschap en zorgpraktijk. Ze bevatten ook aanbevelingen voor het bereiken van een optimale, LVB-vriendelijke intake in de toekomst. Zo kan men in Deel I (paragraaf 6) lezen dat de verslavingszorg idealiter een kwalitatief goed LVB–vriendelijk instrument voor intake en indicatiestelling gebruikt. Echter, een dergelijk instrument bestaat in Nederland helaas nog niet. Vooralsnog is dan ook een aangepaste gegevensverzameling met bestaande instrumenten het hoogst haalbare. Ook voor andere onderdelen geldt dat ze op dit moment nog niet volledig in alle instellingen of ketenzorgverbanden te realiseren zijn. Deze handreiking benoemt daarom niet alleen oplossingen in de ideale sfeer, maar ook een reeks kleinere en grotere stappen om tot een steeds LVB-vriendelijkere intake te komen.

U kunt de handreiking hier downloaden.