Vraag- en doelstelling
Rotterdamse jongeren, in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, kunnen bij het Jongerenloket terecht voor vragen op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en huisvesting. De jongeren die zich melden bij het Jongerenloket hebben vaak geen startkwalificatie en weinig tot geen werkervaring. Voor alle jongeren die met een relevante hulpvraag bij het Jongerenloket komen, wordt op basis van de bij de intake verzamelde gegevens een passend vervolgtraject uitgestippeld. Tijdens de intake wordt de Zelf Redzaamheid Matrix (ZRM) afgenomen, bestaande uit elf domeinen van zelfredzaamheid, o.a. dagbesteding, huisvesting, verslaving, sociaal netwerk en maatschappelijke participatie. In opdracht van de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft het IVO in dit project klantprofielen van kwetsbare jongeren die zich melden bij het Jongerenloket in kaart gebracht. Het gaat hierbij om jongeren van 18 tot en met 22 jaar, met problemen op minimaal twee van de vijf primaire leefgebieden (huisvesting, gezondheid, inkomen, dagbesteding en gezinsrelaties), waarbij er in ieder geval sprake is van problemen op het gebied van huisvesting of gezondheid. Daarnaast hebben we de bestaande interventies per profiel in kaart gebracht.

Methode
Gegevens over de kwetsbare jongeren die zich gemeld hebben bij het Jongerenloket tussen 1 januari 2011 en 1 juli 2012 zijn geanalyseerd door middel van latente klasse analyse en vergelijkende analyses. De gegevens die geanalyseerd zijn, zijn de ZRM-gegevens die tijdens de intake verzameld zijn en enkele achtergrondkenmerken van de jongeren. De huidige interventies zijn in kaart gebracht aan de hand van literatuurstudie en documentanalyse. Daarnaast zijn drie jongerencoaches geïnterviewd over de huidige werkwijze van het Jongerenloket.

Conclusie en aanbevelingen
De latente klasse analyse leverde drie klantprofielen op: (1) kwetsbare jongeren: (dreigend) dakloos en delinquent, (2) kwetsbare jongeren: (dreigend) dakloos met een instabiel sociaal netwerk en (3) kwetsbare jongeren: met gezondheidsproblemen. Het huidige aanbod van interventies lijkt redelijk goed aan te sluiten bij deze profielen. Eén van de aandachtspunten in de aanpak voor kwetsbare jongeren is het aandacht hebben voor het sociale netwerk van een jongere. De klantprofielen kunnen gebruikt worden om een eerste indeling in groepen te maken, op grond waarvan de keuze voor een interventie gemakkelijker te maken is. De rol van de jongerencoach en zijn of haar persoonlijke inschatting van de situatie blijft echter essentieel in de hulpverlening aan kwetsbare jongeren.

Looptijd
September 2012 – januari 2013

Opdrachtgever
GGD Rotterdam-Rijnmond

Publicatie
Klantprofielen kwetsbaren jongeren Jongerenloket (pdf, 367 kB)

Onderzoeksteam
Alice Hammink, MSc (onderzoeker)
Dr. Ir Carola Schrijvers (projectleider)