Vraag- en doelstelling
Uit eerder prevalentieonderzoek naar problematisch kansspelgedrag komt naar voren dat problematisch kansspelgedrag relatief veel voorkomt onder mensen met een migratieachtergrond. Het geringe aantal mensen met een migratieachtergrond dat aan de eerdere prevalentieonderzoeken deelnam, beperkte echter de generaliseerbaarheid van de conclusie. Het IVO heeft daarop voor de Kansspelautoriteit specifiek onderzoek gedaan naar de deelname aan kansspelen en problematisch kansspelgedrag van mensen met een migratieachtergrond. In het bijzonder richtte het onderzoek zich op de vraag of 1) mensen met een migratieachtergrond in vergelijking met de totale populatie meer of minder aan kansspelen deelnemen en 2) of problematisch kansspelgedrag bij mensen met een migratieachtergrond in vergelijking met de totale populatie meer of minder voorkomt.

Opzet van het onderzoek
Voor het onderzoek is een online survey uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van een tweetal panels van CentERdata. Bij de selectie van de respondenten zijn alle panelleden met een migratieachtergrond geselecteerd, deze selectie werd vervolgens aangevuld met evenveel panelleden zonder een migratieachtergrond. De steekproef is dus niet representatief voor de Nederlandse populatie.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek laten zien dat mensen met een migratieachtergrond wat betreft deelname aan kansspelen weinig verschillen van mensen zonder migratieachtergrond. Ook wat betreft problematisch kansspelgedrag zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen. Wel zijn er aanwijzingen dat risicovol kansspelgedrag meer voorkomt bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond dan bij mensen zonder migratieachtergrond. Deels kunnen de verschillen verklaard worden door verschillen in demografische kenmerken. Problematisch kansspelgedrag komt relatief vaak voor onder jongere mensen met een lagere sociaal economische status en juiste deze groep is onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd. Daarnaast lijken ook sociaal-culturele aspecten een rol te spelen.
Geconcludeerd wordt dat mensen met een niet-westerse achtergrond een risicogroep vormen en dat op deze doelgroep afgestemde preventie- en behandelvoorzieningen wenselijk zijn.

Publicaties
Kansspeldeelname en problematisch speelgedrag bij Nederlanders met een migratieachtergrond, een vergelijkend surveyonderzoek (pdf, 1 MB)

Financier
Kansspelautoriteit

Looptijd
December 2016 – augustus 2017

Onderzoeksteam
Dr. Gert-Jan Meerkerk
Dr. Barbara van Straaten
Dr. Gerda Rodenburg