Vraag- en doelstelling
Bij het Jongerenloket in Rotterdam kunnen Rotterdamse jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar onder andere terecht voor vragen op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en huisvesting. Het Jongerenloket begeleidt deze jongeren vervolgens bij het vinden van de juiste opleiding of het zoeken naar een baan of andere vorm van dagbesteding. Vaak gaat het om jongeren die geen startkwalificatie en weinig tot geen werkervaring hebben. Het Jongerenloket wil graag inzicht in de groep jongeren die zich meldt bij het Jongerenloket door het vaststellen van klantprofielen. Eerder onderzoek naar klantprofielen van de meest kwetsbare jongeren die zich melden bij het Jongerenloket leverde drie klantprofielen op. De wens bestond echter om ook voor de gehele groep jongeren die zich meldt bij het Jongerenloket klantprofielen vast te stellen.

Methoden van onderzoek
Om de klantprofielen vast te stellen hebben we gebruik gemaakt van data uit de Zelfredzaamheid Matrix. De eerste statistische analyses (met behulp van de zogenoemde latente klasse analyse) leverden echter geen bruikbare klantprofielen op. Vervolgens hebben we klantprofielen beschreven op basis van kenmerken die – afgaande op wetenschappelijke literatuur en praktijkkennis extra aandacht verdienen in de hulpverlening: jongeren met verslavingsproblemen, (dreigend) dakloze jongeren, jongeren die problemen hebben met justitie, jongeren met psychische problemen en jongeren met (het vermoeden van) een cognitieve beperking. Voor deze groepen hebben we beschrijvende en vergelijkende analyses uitgevoerd.

Conclusies
De conclusie van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is bij de jongeren in de genoemde klantprofielen vaker dan bij de gemiddelde jongere die zich meldt bij het Jongerenloket sprake van (het vermoeden van) een cognitieve beperking. Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben meer dan andere jongeren moeite om hun leven weer op de rails te krijgen en verdienen extra aandacht in de begeleiding vanuit het Jongerenloket. Ten tweede heeft dit onderzoek laten zien dat het niet altijd mogelijk is klantprofielen vast te stellen met latente klasse analyse. Op basis van de literatuur is echter wel vast te stellen dat problemen met verslaving, justitie, huisvesting, licht verstandelijke beperkingen en psychische gezondheid invloed hebben op, of samenhangen met de schoolprestaties en/of loopbaan van een jongere, en daarmee waarschijnlijk ook op de zelfredzaamheid. Uit de analyses blijkt dat deze jongeren inderdaad vaker problemen hebben op verschillende ZRM leefgebieden dan de gemiddelde jongere die zich meldt bij het Jongerenloket.

Looptijd
April 2013 – juni 2013

Opdrachtgever
GGD Rotterdam-Rijnmond/Jongerenloket

Publicatie
Klantprofielen Jongerenloket (pdf, 1 MB)

Onderzoeksteam
Alice Hammink, MSc (onderzoeker)
Ir. Elske Wits (projectleider)