Vraag en doelstelling
De gemeente Maassluis heeft in een Sociale Structuurvisie beschreven welke doelstellingen ze in 2017 bereikt wil hebben op het sociale domein. De doelstellingen zijn gericht op een groot aantal thema’s waaronder welzijn, wonen, zorg, leefbaarheid, sociale veiligheid, werk, inkomen, onderwijs, sport, kunst en cultuur. Om na te gaan in hoeverre de doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt dient een nulmeting plaats te vinden van de huidige stand van zaken op de genoemde thema’s. In de toekomst kan op basis van deze nulmeting en toekomstige (jaarlijkse) metingen worden gemonitord in hoeverre de doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt.

Opzet van het onderzoek
Om gegevens voor de nulmeting te verkrijgen inventariseert het IVO de bestaande informatie op internet en in (interne) documenten van de gemeente Maassluis en relevante organisaties (zoals beleidsnotities, jaarverslagen en bewonersenquêtes). Voor de doelstellingen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is stelt het IVO een advies op over de manier waarop deze informatie kan worden verkregen.
Het project resulteert in een overzicht van beschikbare gegevens voor de nulmeting en van de ontbrekende informatie, en een advies over de manier waarop deze gegevens verzameld kunnen worden en over de inhoud en opzet van een jaarlijkse meting en eindmeting.

Opdrachtgever
Gemeente Maassluis

Looptijd
November 2013 – december 2013

Onderzoekers
Eline Scholten, MSc. (onderzoeker)
Ir. Elske Wits (projectleider)