Titel: Sociaal Pension en Nachtopvang Delft. Inventarisatie van de overlast in het beheergebied. Nulmeting.


Tekst: Cas Barendregt en Agnes van der Poel


Opdrachtgever: Stichting PerspeKtief


Werkterrein: Overlast en veiligheid


Datum: november 2007


Download: klik hier voor het hele rapport


 


Samenvatting


Stichting PerspeKtief is voornemens het huidige sociaal pension en de nachtopvang te vestigen in het pand aan de Spoorsingel 7/8. Deze voorzieningen zijn nu gevestigd aan de Houttuinen. De buurtbegeleidingsgroep die is opgericht om de verhuizing naar en exploitatie op de nieuwe locatie in goede banen te leiden, wil graag weten hoe de overlast in het afgesproken beheergebied zich ontwikkelt. Onderzoeksbureau IVO is verzocht eerst een nulmeting te doen en wanneer de voorziening eenmaal operationeel is een vervolgmeting.


 


Om de huidige overlast in het beheergebied vast te stellen heeft onderzoeksbureau IVO deze geÌønventariseerd door te praten met bewoners en wijkprofessionals en door het houden van een enquÌ»te onder alle huishoudens in het beheergebied. Daarnaast is een video gemaakt waarin de huidige overlast in het beheergebied aanschouwelijk wordt gemaakt.


 


De resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve deel van het onderzoek laten een consistent beeld zien. In het beheergebied is de overlast die samenhangt met dak- en thuislozen gering. Als meest kwetsbare c.q. onveilige plekken wordt het stationsplein en het stationstunneltje ervaren, uitwaaierend naar de achterzijde van het station. Daarnaast zijn genoemd de Melkhof en Blekerhof (achterzijde en brandgangen) nu vooral vanwege jongerenoverlast, ̩n de steegjes die de Westvest en de Phoenixstraat met de binnenstad verbinden. Afgaande op verhalen van bewoners en professionals geven studenten die terugkeren van een avondje stappen de meeste overlast (luidruchtigheid en soms vernielingen). Uit de enqu̻te blijkt dat hondenpoep en zwerfvuil bij ruim eenderde van de respondenten ?vaak? overlast veroorzaakt. Dit wordt ook als ernstige vorm van overlast gezien. Overlast door studenten staat op een gedeelde derde plaats. ?Vaak? gebruik van alcohol of drugs op straat wordt door minder dan 10% waargenomen.


 


Ongeveer eenderde van respondenten voelt zich in de eigen buurt wel eens onveilig op straat. Van de diverse situaties waarin mensen zich onveilig kunnen voelen, heeft het grootst deel (9%) dat ?vaak? op plekken waar groepen jongeren rondhangen. In de directe omgeving van Spoorsingel 7/8 is dat drie procent.


 


De respondenten geven aan in de politie en Perspaktief het meeste vertrouwen te hebben als het gaat om terug dringen van overlast en vergroten van de veiligheid. Dat respondenten dit van de politie verwachten ligt voor de hand. Dat zoveel mensen dit vertrouwen ook in PerspeKtief stellen kan worden geÌønterpreteerd als een verwachting maar ook als een signaal dat de bewoners vinden dat PerspeKtief mede verantwoordelijk is.