Vraag en doelstelling

De maatschappelijke opvang (MO) is er voor dak- en thuislozen. Bij de MO is het aantal aanmeldingen de afgelopen jaren toegenomen. Ook wordt opgemerkt dat de problemen waarmee de populatie te kampen heeft steeds zwaarder worden. Vraag en aanbod voor deze groepen sluiten dikwijls niet op elkaar aan. Zeker als het gaat om specifieke groepen, zoals zwerfjongeren, ex-gedetineerden en volwassenen met een dubbele diagnose, is de kloof tussen zorgaanbod en zorgvraag veelal groot.

Om een aantal van deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden kunnen cliëntprofielen behulpzaam zijn. Een cliëntprofiel wordt opgesteld om een passend hulpaanbod te kunnen ontwikkelen voor de betreffende doelgroep. Een cliëntprofiel bevat een specifieke combinatie van kenmerken van een categorie (potentiële) cliënten. De kenmerken hebben betrekking op de problematiek en de zorgbehoefte, en zijn gegroepeerd in elementen die bruikbaar zijn voor de (verdere) ontwikkeling van een zorgprogramma voor de betreffende doelgroep.

De probleemstelling luidt als volgt: “Ontwikkeling van cliëntprofielen voor de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen op basis van demografische kenmerken, situatie op verschillende leefgebieden (waaronder huisvesting, psychische en lichamelijke gezondheid, financiën en sociale relaties) en hulp- en ondersteuningsbehoefte.” De cliëntprofielen worden dusdanig onderscheidend dat zij behulpzaam kunnen zijn bij de te verbeteren aansluiting tussen vraag en aanbod en op die manier de doorstroom in de MO kunnen bevorderen.

Speciale aandacht is er voor volwassen dak- en thuislozen, zwerfjongeren, ex-gedetineerden, andere kwetsbaren die risico lopen om dak- en thuisloos te worden.

 

Opzet onderzoek

Het plan van aanpak heeft de volgende onderdelen:

1) Ontwikkeling van concept cliëntprofielen m.b.v. doelgroepen- en situatieanalyse door experts en literatuuronderzoek.
2) Bijeenkomst van experts met als doel consensus te bereiken over zoveel mogelijk cliëntprofielen.
3) Rapportage

 

Rapport
Ontwikkeling en toetsing van cliëntprofielen ter bevordering van doorstroom in de maatschappelijke opvang (Pdf, 1,2 MB)


Opdrachtgever:

ZonMW


Onderzoekers

Drs. Anke Snoek, drs. Agnes van der Poel

 

Adviseurs

Prof. dr. Judith Wolf, prof. dr. Dike van de Mheen