Vraag- en doelstelling

Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen is nog verre van optimaal. Vaak wordt pas laat in een ziekteproces palliatieve zorg geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel. Het gaat om mensen met multidimensionele problematiek, zoals verslaving en verstandelijke beperkingen, die vaak ernstig zorg mijdend gedrag vertonen. Daarnaast hebben de betreffende hulpverleners (bijv. GGD-medewerkers, Leger des Heils, maatschappelijke opvang, bemoeizorgteams e.d.) vaak weinig kennis van palliatieve zorg. Binnen dit project wordt daarom vanuit twee Consortia Palliatieve Zorg een consultatiefunctie voor hulpverleners van dak- en thuislozen vanuit hospicevoorzieningen ontwikkeld en uitgevoerd. Uiteindelijk doel is ervoor zorgen dat dak- en thuislozen tijdig, zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving, adequate palliatieve zorg ontvangen. Omdat er nog weinig bekend is over palliatieve zorg voor dak- en thuislozen in Nederland is het belangrijk om allereerst (fase 1) meer kennis te ontwikkelen over de kenmerken en zorgbehoeften van dak- en thuislozen in de laatste levensfase en over de zorg die zij ontvangen, en de knelpunten die daarbij optreden.


Opzet onderzoek

Als onderdeel van dit project analyseert IVO data uit de Cohortstudie Daklozen in de vier grote steden (CODA-G4). Dit cohort bestaat uit ruim 500 daklozen die zich aanmeldden bij de maatschappelijke opvang in de vier grote steden. Binnen dit cohort worden analyses gedaan bij een selectie van daklozen die mogelijk palliatieve zorg hebben (o.a. op basis van diagnose en leeftijd). Er zal gekeken worden naar achtergrondkenmerken, lichamelijke en psychische gezondheid, kwaliteit van leven, alsmede naar hun ervaringen met zorg, zorgbehoeftes en zorggebruik.


Looptijd

Mei 2016 – december 2016 (onderdeel uitgevoerd door IVO)


Samenwerking

De instanties die bij dit project betrokken zijn, zijn: Hospice Kuria, Erasmus MC, NIVEL, Consortium palliatieve zorg Noord-Holland Flevoland, Leger des Heils, HVO-Querido, straatdokters, Zorgbelang.


Opdrachtgever

ZonMW


Onderzoekers

Barbara van Straaten (onderzoeker – onderdeel uitgevoerd door IVO)
Dike van de Mheen (eindverantwoordelijk – onderdeel uitgevoerd door IVO)