Vraag- en doelstelling
Er is toenemende aandacht voor personen met verward gedrag. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen (Aanjaagteam Verwarde Personen, 2016). Meldingen in relatie tot personen met verward gedrag nemen landelijk toe. In het politieregistratiesysteem worden deze meldingen onder de code E33 (‘overlast verward/overspannen persoon’) geregistreerd.

Het Aanjaagteam heeft 9 bouwstenen geformuleerd die aangeven wat nodig is vanuit het perspectief van mensen met verward gedrag én de samenleving om een sluitende aanpak te realiseren. Dit onderzoek maakt vanuit verschillende perspectieven, waaronder het perspectief van personen met verward gedrag zelf én hun naasten, inzichtelijk in hoeverre aan die 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak wordt voldaan binnen de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Dit wordt gedaan door:
het inventariseren van aanwezige maatschappelijke risicofactoren voor incidenten waarbij sprake is van personen met verward gedrag binnen de 32 gemeenten in deze regio’s; en
het in kaart brengen wie personen met verward gedrag zijn en tegen welke problemen zij aanlopen.
Op deze manier geeft dit onderzoek input voor een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag, mede vanuit het cliëntperspectief.

Opzet van het onderzoek
Aan de hand van een literatuurstudie worden maatschappelijke risicofactoren in kaart gebracht om vervolgens een inventarisatie uit te voeren bij de gemeentes in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.
Daarnaast vinden semigestructureerde interviews plaats met ca. 20 personen die een E33 melding hebben gehad in het afgelopen jaar binnen de 2 regio’s. Een focusgroep met 7-10 betrokken professionals vanuit gemeenten en politie, aangevuld met ervaringsdeskundigen, wordt georganiseerd.

Opdrachtgever
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Looptijd
Maart – december 2017

Onderzoeksteam
Nienke de Wit (onderzoeker)
Thomas Martinelli (onderzoeker)
Barbara van Straaten (projectleider)