Vraag- en doelstelling
De gedragsinterventie Alcohol en Geweld is een gedragstraining voor mensen die veroordeeld zijn voor een geweldsdelict dat is gepleegd onder invloed van alcohol. Zij hebben daarnaast een hoge kans op criminele terugval en kunnen worden aangemerkt als binge-drinker. Doel van de gedragsinterventie is het voorkomen van recidive van geweldsdelicten door controle te krijgen over agressief gedrag en over alcoholgebruik in risicovolle situaties.
In opdracht van Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) heeft het IVO de procesevaluatie van de gedragsinterventie Alcohol en Geweld uitgevoerd. Doel van deze evaluatie was te onderzoeken in hoeverre de uitvoering van de interventie volgens plan verliep, welke problemen zich tijdens deze uitvoering voordeden en hoe deze problemen opgelost zouden kunnen worden.

Methode
Via interviews met deelnemers, uitvoerders en verantwoordelijken werd in beeld gebracht hoe de uitvoering van de interventie in twee regio’s is verlopen, hoe de inhoud van de interventie werd beoordeeld door betrokkenen, of de interventie werd uitgevoerd zoals beschreven (integriteit van de uitvoering) en wat de randvoorwaarden waren voor een goede uitvoering. De resultaten van deze interviews werden geanalyseerd, en daarna besproken met de betrokken professionals tijdens een focusgroepsdiscussie.

Conclusie en aanbevelingen
De uitvoering van de gedragsinterventies is over het algemeen goed verlopen. De deelnemers waren positief over de trainers, en waren gedurende de training erg gemotiveerd. Enkele knelpunten tijdens de uitvoering van de gedragsinterventies waren de (te) kleine groep deelnemers, het niet consequent toepassen van de in- en exclusiecriteria en de soms te grote hoeveelheid stof en oefeningen die tijdens een bijeenkomst behandeld moesten worden. Een ander knelpunt was het niet consequent omgaan met afwezigheid van deelnemers. Er werd vaker dan voorgeschreven in de handleiding een inhaalsessie ingepland. Het laatste knelpunt had betrekking op de training van trainers. Bepaalde onderdelen van de gedragsinterventie (zoals de Doorlichting Voorlichting Alcohol) waren onvoldoende aan bod gekomen. Bij de uitvoering van de gedragsinterventie Alcohol en Geweld verdienen deze knelpunten aandacht zodat de integriteit van de gedragsinterventies gewaarborgd kan blijven.

Looptijd
Augustus 2011 – juni 2012

Opdrachtgever
SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ)

Publicatie
Procesevaluatie van de gedragsinterventie Alcohol en Geweld (pdf, 322 kB)

Onderzoeksteam
Alice Hammink, MSc (onderzoeker)
Ir. Elske Wits (projectleider)