Vraag- en doelstelling

De leefstijltraining voor justitiabelen is een gedragstraining voor problematische alcohol-, druggebruikers en/of gokkers die of in een penitentiaire inrichting verblijven (intramuraal) en voor niet-gedetineerden reclasseringsclienten die onder verplicht reclasseringstoezicht staan. Doel van de leeftijdstraining is de kans op criminele recidive verminderen door problematisch middelengebruik of gokgedrag te beinvloeden.

De leefstijltraining voor justitiabelen is medio 2006 door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie voorlopig erkend. Daarna is de pilot van leefstijltraining afgerond in de regio Amsterdam en Rotterdam.

In opdracht van het SVG heeft het IVO de procesevaluatie van de leefstijltraining voor justitiabelen uitgevoerd. Doel was om te onderzoeken in hoeverre de uitvoering van de leefstijltraining volgens plan verloopt, welke problemen zich tijdens de uitvoering van de leefstijltraining voordoen, en welke mogelijkheden er zijn tot verbetering.

 

Opzet onderzoek

In het kader van dit procesevaluatieonderzoek zal de dataverzameling bestaan uit:

1)     Bronnenonderzoek en veldverkenning;

2)     interviews met deelnemers, uitvoerders en verantwoordelijken;

3)     het organiseren van een focusgroep.

Dit onderzoek is in maart 2008 afgerond. 


Opdrachtgever

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) 


Download

Procesevaluatie pilot Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen (Pdf, 218 KB)

 

Onderzoeksteam

Soenita Ganpat MSc (onderzoeker) en Dr. Regina van den Eijnden (projectleider).