Auteurs: Barbara van Straaten, Gerda Rodenburg en Dike van de Mheen

Onderzoek onder mensen met een verslaving laat zien dat het hebben van schulden hun situatie zeer
nadelig beïnvloedt. Zo zorgen schulden bij cliënten van de verslavingsreclassering bijvoorbeeld voor een groter risico op recidive. Onderliggende (gedrags)problemen kunnen zowel bijdragen aan de verslaving als aan de schulden. Onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat lage zelfbeheersing een voorspeller is voor zowel financiële problemen als verslavingsproblematiek. Er zijn de afgelopen jaren diverse rapporten verschenen over mensen met (problematische) schulden, maar aan de groep mensen met schulden én een verslaving wordt zeer beperkt aandacht besteed. Dit rapport stelt deze groep juist centraal en focust daarbij op potentiële oplossingsrichtingen. Ook komen mensen met deze problematiek zélf aan het woord: zij denken mee over de oplossingsrichtingen.

In het rapport brengen we de kenmerken en problematiek van de twee subgroepen van mensen met schulden
en een (schulden- of middelen)verslaving in kaart, evenals vernieuwende interventies en oplossingsrichtingen voor schuldenproblematiek bij mensen met een verslaving, met aandacht voor (kosten)effectiviteit, uitvoerbaarheid, ethiek en het langetermijneffect (voorkomen van terugval in schulden) van de interventies. Dit vertalen we in concrete plannen van mogelijke interventies voor mensen met schulden en verslavingsproblematiek.