Het doel van dit onderzoek is het uitvoeren van een framinganalyse, waarbij het debat over blurring met alcohol in Nederland als casestudy wordt geselecteerd. Blurring wordt gedefinieerd als het combineren van verschillende bedrijfsmodellen, zoals horeca met detailhandel of slijterijen. Blurring met alcohol betekent dat een detailhandelsbedrijf (bijvoorbeeld een kledingwinkel of kapper) een vergunning kan krijgen om zwak-alcoholische drank te verkopen of te schenken als nevenactiviteit. Blurring met alcohol is momenteel verboden in Nederland onder de Alcoholwet, maar het voornemen om blurring toe te staan in winkelgebieden werd opgenomen in het coalitieakkoord Rutte IV in december 2021.

Een diepgaande analyse van frames en voor- en tegenargumenten in het debat over blurring draagt bij aan het begrip van hoe verschillende belanghebbenden invloed uitoefenen op de manier waarop alcoholgebruik wordt gedefinieerd en geproblematiseerd, en hoe maatregelen die de beschikbaarheid van alcohol vergroten worden besproken. In dit rapport beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen: ‘Welke frames en voor- en tegenargumenten worden er door partijen gebruikt in het recente debat over het wel/niet toestaan van blurring met alcohol?’ en ‘Hoe verhouden de gevonden frames zich tot in de literatuur geïdentificeerde frames gebruikt door de alcoholindustrie?’.