Controle op de uitvoering van bijzondere voorwaarden opgelegd vanuit Justitie is de verantwoordelijkheid van de toezichthoudende reclassering. Middelencontroles in de ambulante setting kunnen daar onderdeel van zijn, wanneer als bijzondere voorwaarde een verbod is opgelegd om alcohol en/of drugs te gebruiken of gekozen is voor gecontroleerd gebruik. In de praktijk blijkt dat middelencontrole op veel verschillende manieren plaatsvindt. Deze eindrapportage beschrijft de ontwikkelen van een handreiking voor middelencontrole die door toezichthouders van de reclassering kan worden ingezet in de ambulante setting. In dit rapport is een verslag te vinden van de werkwijze, de resultaten van de literatuurstudie, de resultaten van het veldonderzoek, de uitkomsten van de praktijktoets en enkele slotoverwegingen.