Auteurs: Maarten Hoorn (Platform31), Annelies Acda, Hadewych Cliteur, Karen Hosper (Pharos), Margriet Lenkens, Gera Nagelhout, Nikita Poole (Onderzoeksinstituut IVO)

De gezonde en groene leefomgeving is actueel én belangrijk voor regio, stad, dorp, wijk en buurt. Het is een speerpunt, zowel in het fysieke, als in het sociaal domein. Met deze verkenning achterhaalden we de kennisbehoefte én beschikbare kennis en ervaringen ten aanzien van een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken.

Achtergrond

In de landelijke nota’s, zoals de Landelijke Nota Volksgezondheid 2020-2023, maar ook in de Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie wordt specifiek verwezen naar de effecten van de fysieke omgeving op de gezondheid van mensen. Het ministerie van VWS werkt (in samenwerking met andere departementen) aan de opzet van een programma Gezonde Leefomgeving. In samenwerking met relevante stakeholders werken RIVM en ZonMw dit programma uit. In voorbereiding op één van de programmaonderdelen, voerden Onderzoeksinstituut IVO, Platform31 en Pharos in opdracht van ZonMw deze verkenning uit.

Inhoud

Deze verkenning draagt dus bij aan het inzichtelijk maken welke kennis er is over de wisselwerking tussen gezondheid en fysieke omgeving, en welke vragen er nog liggen specifiek als het gaat om de leefomgeving in kwetsbare wijken. In deze verkenning vindt u:

  • Nadere duiding van de samenhang tussen gezondheidsverschillen, een gezonde leefomgeving en kwetsbare wijken. En we lichten toe hoe dit onderwerp zich verhoudt tot actuele beleidsvraagstukken. Ook komt hier de stakeholdersanalyse aan bod.
  • Resultaten van de Delphi-studie met daarin de belangrijkste kennisvragen.
  • Een overzicht van de resultaten van de kennissynthese, waarin de bestaande kennis aan bod komt.
  • Een aantal goede initiatieven in de fysieke leefomgeving in kwetsbare wijken om de gezondheid te verbeteren en wat we hiervan kunnen leren.
  • De meerwaarde en de wijze waarop inwoners bij de aanpakken in de fysieke omgeving betrokken kunnen worden.
  • Belangrijkste lessen vanuit de focusgroepen.
  • Conclusies en openstaande kennisvragen.

Deze verkenning is gedaan in opdracht van ZonMw en in nauwe samenwerking met RIVM.