Voor professionals in de verslavingszorg stelden onderzoeksinstituten NISPA en IVO de handreiking ‘Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine’ op. Dit document biedt een helder overzicht van wat kwalitatief goede zorg is voor mensen met een opiaatverslaving.

Doorontwikkeling

De handreiking is een doorontwikkeling van het uitvoeringsprotocol voor de opiaatonderhoudsbehandeling uit 2019, dat op zijn beurt de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift verving. Effectiviteit, veiligheid en werkbaarheid waren bij de aanpassing de inhoudelijke uitgangspunten. Via raadpleging van betrokken zorgverleners en experts is de inhoud van de handreiking stap voor stap bijgesteld en zo steeds verder verbeterd. De belangrijkste inhoudelijk aanpassingen betreffen de indicatiestelling en het instelregime voor methadon en buprenorfine. Daarnaast is de regierol voor de patiënt beter beschreven, op basis van de adviezen op dit punt in de Zorgstandaard Opiaatverslaving.

De handreiking is opgesteld in opdracht van Verslavingskunde Nederland en  vervangt de eerdere documenten waarin de werkwijze binnen de opiaatonderhoudsbehandeling is beschreven.