Auteurs: Anke Snoek & Agnes van der Poel

De maatschappelijke opvang (MO) is er voor dak- en thuislozen. Bij de MO is het aantal aanmeldingen de afgelopen jaren toegenomen. Ook wordt opgemerkt dat de problemen waarmee de populatie te kampen heeft steeds zwaarder worden. Vraag en aanbod voor deze groepen sluiten dikwijls niet op elkaar aan. Zeker als het gaat om specifieke groepen, zoals zwerfjongeren, ex-gedetineerden en volwassenen met een dubbele diagnose, is de kloof tussen zorgaanbod en zorgvraag veelal groot.

Om een aantal van deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden kunnen cliëntprofielen behulpzaam zijn. Een cliëntprofiel wordt opgesteld om een passend hulpaanbod te kunnen ontwikkelen voor de betreffende doelgroep. Een cliëntprofiel bevat een specifieke combinatie van kenmerken van een categorie (potentiële) cliënten. De kenmerken hebben betrekking op de problematiek en de zorgbehoefte, en zijn gegroepeerd in elementen die bruikbaar zijn voor de (verdere) ontwikkeling van een zorgprogramma voor de betreffende doelgroep.