Van zorgaanbieders wordt verlangd dat ze vraaggestuurder gaan werken. Niet hun aanbod, maar de hulpvraag van de cliënt moet centraal staan in de geboden hulp. Dit gegeven is niet nieuw, maar krijgt voor de jeugdsector, waaronder de jeugdverslavingszorg en –preventie een sterke stimulans door de transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten. Verschillende jeugd- en preventieafdelingen van verslavingszorginstellingen zijn de afgelopen jaren (nog) meer naar buiten gericht en integraal gaan werken, samen met verschillende jeugddisciplines en vaak in nauwe samenwerking met partners uit de jeugdsector. Op verzoek van Resultaten Scoren heeft het IVO deze ontwikkeling in beeld gebracht met als doel na te gaan wat goed werkt en welke knelpunten aandacht behoeven. Vier voorbeelden van multi- of interdisciplinaire behandeling worden in dit rapport beschreven.