Subtitel: Cannabisgebruik en – verwerving door minderjarigen en de rol van frequent blowen bij problematisch gedrag


Tekst: Anouk Vogelzang, Arjan Boersman, Agnes van der Poel


Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, programmabureau Veilig


Werkterrein: Cannabis


Download: klik hier voor het hele rapport


 


Samenvatting:


 


Aanleiding onderzoek


De gemeente Tilburg kampt met een steeds zichtbaarder jongerenprobleem en daarmee samenhangende gevoelens van onveiligheid bij de Tilburgse bevolking. Om het jongerenprobleem effectief aan te kunnen pakken is het van belang om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van de jongerenproblematiek en de rol die cannabis daarbij speelt. De gemeente Tilburg wilde daarom een actueel beeld krijgen van jonge gebruikers op de Tilburgse cannabismarkt en de mate waarin cannabisgebruik een rol speelt bij problematisch gedrag van minderjarigen. Het IVO is gevraagd om een onderzoek te doen naar frequent blowende minderjarigen die problematisch gedrag vertonen en de manieren waarop zij cannabis verwerven.


 


Vraagstelling


De vraagstelling van het onderzoek Blowen in Tilburg is:


I.       Wat is het profiel van frequent blowende minderjarigen die problematisch gedrag vertonen in Tilburg?


II.      Op welke wijze verwerven frequent blowende minderjarigen die problematisch gedrag vertonen cannabis en andere middelen, en in welke setting vindt het gebruik plaats?


III.     In hoeverre speelt het gebruik van cannabis een rol bij het problematisch gedrag van minderjarigen?


 


Methode van onderzoek


Voor het onderzoek is literatuuronderzoek gedaan en zijn relevante lokale sleutelinformanten vanuit verschillende instanties en sectoren benaderd en geÌønterviewd (o.a. politie, bureau HALT, jeugdreclassering, jongerenwerk, coffeeshopondernemer, verslavingszorg). Daarnaast is veldwerk gedaan op vindplaatsen van (blowende) minderjarigen en zijn (diepte)interviews afgenomen met frequent blowende minderjarigen.


 


Resultaten


Op basis van de interviews met minderjarige jongeren en sleutelinformanten kan worden geconcludeerd dat minderjarigen betrekkelijk eenvoudig aan hun cannabis komen. De verwerving van cannabis door minderjarigen vindt voornamelijk plaats via vrienden, bekenden en via familie die ouder is (of lijkt) dan 18 jaar die de cannabis in de coffeeshop kopen. Ondanks de leeftijdsgrens van 18 jaar is er nog altijd een kleine groep minderjarigen die zelf cannabis in coffeeshops kopen.


 


Jongeren kennen positieve waarden toe aan hun cannabisgebruik en blowen voornamelijk voor de gezelligheid, omdat het lekker is, om zich goed / plezierig te voelen en om te ontspannen. Sleutelinformanten denken dat jongeren beginnen met blowen om te experimenteren en om mee te doen met de groep. Ook zijn sleutelinformanten van mening dat frequent blowende jongeren veelal blowen om problemen (onder andere in de thuissituatie) te verdringen. Meisjes geven wel aan dat ze vanwege problemen (met name in de thuissituatie) zijn begonnen met blowen. Bij de jongens is dit niet het geval. Zij beginnen in eerste instantie met blowen om te experimenteren, mee te doen met vrienden en erbij te horen.


 


Uit het onderzoek lijkt er een link te zijn tussen frequent cannabisgebruik van minderjarigen en spijbelen. Echter, jongeren die niet blowen spijbelen ook. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen blowen en schoolverzuim. Bij ander problematisch gedrag, zoals overlastgevend gedrag en vandalisme, lijkt de rol van alcohol veel belangrijker. Als de gemeente Tilburg meer inzicht wil verkrijgen in de achtergrond van jongerenproblematiek, dan is het van belang om de rol van alcohol daarbij te betrekken.