Inventarisatie van het aanbod van de reclassering voor cliënten die onder invloed van alcohol of drugs deelnemen aan het verkeer.

Achtergrond
Tot nu toe lijken relatief weinig mensen met een verkeersdelict waarbij sprake is van middelengebruik bij de SVG terecht te komen. In de praktijk wordt vaak geen reclasseringsadvies gevraagd door het OM als er sprake is van een verkeersdelict met alcohol- of drugsgebruik. Dit terwijl de SVG wel de expertise heeft om een rol te spelen in dit soort zaken. Dit zou gestimuleerd kunnen worden door een goed overzicht te maken van het huidige aanbod bij de verslavingsreclassering, inclusief de doorgeleiding naar zorg, als het gaat om cliënten die zijn bestraft voor rijden onder invloed.

Mogelijk is ook vernieuwing van het aanbod voor deze doelgroep nodig. Zo is er een wetswijziging in aantocht die ervoor gaat zorgen dat de Alcoholmeter ook kan worden opgelegd door de rechter als controlemiddel voor het alcoholverbod. Ook virtual reality zou mogelijk effectief kunnen zijn als nieuw middel. Het betrekken van naasten en ervaringsdeskundigen is een derde mogelijkheid voor verbetering van het aanbod.

De SVG heeft daarom het IVO gevraagd om voor de doelgroep ‘cliënten die onder invloed van middelen aan het verkeer deelnemen’ te inventariseren wat het huidige aanbod is, hoe de huidige praktijk is en wat de mogelijkheden voor vernieuwing of doorontwikkeling van dat aanbod zijn. Daaruit volgt een advies over welke vormen van toezicht, begeleiding en gedragsinterventies kunnen worden ontwikkeld voor specifieke doelgroepen waarvoor nog geen adequaat aanbod bestaat. Aangezien een groot deel van de doelgroep een werkstraf krijgt opgelegd, dient ook daarnaar te worden gekeken.

Doelstelling
Het beoogde project heeft twee doelstellingen:

  1. Inventarisatie van het huidige aanbod, de huidige praktijk en mogelijkheden voor verbetering van het aanbod van de reclassering en zorg voor cliënten die onder invloed van middelen aan het verkeer deelnemen.
  2. Opstellen van aanbevelingen voor (door-)ontwikkeling voor specifieke doelgroepen van cliënten die onder invloed van middelen aan het verkeer deelnemen, inclusief het onderzoeken van de toepasbaarheid van de Alcoholmeter, virtual reality en het betrekken van naasten en ervaringsdeskundigen.

Opzet
We hanteren vier methoden (desk research, digitale vragenlijsten, interviews, expertmeeting) om te komen tot een inventarisatie van het huidige aanbod, de huidige praktijk en mogelijkheden voor verbetering van het aanbod van de reclassering en zorg voor cliënten die onder invloed van middelen aan het verkeer deelnemen. Resultaten van het project zijn een factsheet/infographic en rapportage met verslag van de verkenning. En aanbevelingen voor te ontwikkelen aanbod.

Resultaat
SVG verkeerscheck (Pdf)
Factsheet ‘Rijden onder invloed: Dit kan de verslavingsreclassering betekenen’ (Pdf)
Poster (png)

Looptijd
Maart 2021 t/m oktober 2021

Financier
SVG Verslavingsreclassering

Onderzoeksteam
Corine von Grumbkow (namens opdrachtgever)
Elske Wits (projectleider IVO)
Margriet Lenkens (onderzoeker IVO)