Doelstelling
Er is veel bekend over de negatieve lichamelijke en psychische gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. Behalve gevolgen voor de gezondheid, is ook de maatschappelijke en sociale schade door alcohol- en drugsgebruik aanzienlijk. In opdracht van ZonMw bracht het IVO de huidige stand van de kennis omtrent een aantal belangrijke negatieve sociale gevolgen van alcoholverslaving en drugsverslaving in kaart. Deze gevolgen zijn: de verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, het ontstaan van schulden en huiselijk geweld.

Opzet onderzoek
Om de doelstelling te bereiken is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd en is een expertmeeting gehouden met experts uit wetenschap, beleid en praktijk.

Rapportage
Door middel van een uitgebreide literatuurstudie en expertmeeting brachten we in kaart:
– wat er bekend is over het verband tussen verslaving en de hierboven genoemde negatieve sociale gevolgen
– welke groepen een verhoogd risico lopen op deze negatieve sociale gevolgen van verslaving
hoe in Nederland de huidige preventiepraktijk gericht op het voorkomen van deze negatieve sociale gevolgen van verslaving eruit ziet
– hoe de in Nederland gehanteerde aanpak (hulpverlening, behandeling) van deze negatieve sociale gevolgen van verslaving eruit ziet
– wat de kosten zijn van deze negatieve sociale gevolgen van verslaving en welke baten preventie hulpverlening en behandeling opleveren
– welke lacunes er bestaan in de huidige wetenschappelijke kennis over de negatieve sociale gevolgen van alcoholverslaving en drugsverslaving en welke aanbevelingen hieruit voortvloeien.
Tegelijkertijd met dit rapport verschenen drie andere state of the art studies en wel over de maatschappelijke gevolgen van verslaving, lichamelijke effecten van drugs en neurocognitieve effecten van verslaving. Deze kunt u downloaden via de website van ZonMw.

Looptijd
Augustus 2011 – December 2011 (5 maanden)

Opdrachtgever
ZonMw, Programmacommissie Risicogedrag en Afhankelijkheid

Publicatie
De sociale gevolgen van verslaving – Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving (pdf, 669 kB)

Onderzoeksteam
Alice Hammink, MSc (onderzoeker)
Martijn Altenburg, MSc (onderzoeker)
Dr. Ir. Carola Schrijvers (projectleider)