Aanpassen van veldnormen in het concept-uitvoeringsprotocol voor de zorg aan patiënten met opioïdenafhankelijkheid

Vraag- en doelstelling
NISPA en IVO hebben in de afgelopen jaren drie bestaande documenten over de zorg aan patiënten met opioidenafhankelijkheid geïntegreerd, namelijk de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB; Loth, Wits, De Jong, & Van de Mheen, 2012), de Manual onderzoek heroïne op medisch voorschrift (CCBH/Kendle, 2000) en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift – veldnormen (ofwel handboek Medische Uitgifte Heroïne, MHU; CCBH, 2010). Dit heeft geleid tot een concept-uitvoeringsprotocol voor de zorg aan patiënten met opioïdenafhankelijkheid. Het uitvoeringsprotocol is inhoudelijk niet geactualiseerd, maar verwijst daar waar wenselijk en mogelijk is naar actuele richtlijnen als de Multidisciplinaire richtlijn (MDR) opiaatverslaving (Van den Brink, Van de Glind, & Schippers., 2013), de Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve stoffen (Dijkstra e.a., 2017) en de Zorgstandaard Opiaatverslaving (IVO, Resultaten Scoren, Het Zwarte Gat, & Werkgroep Zorgstandaard Opiaatverslaving, 2017). Door de stuurgroep Verslavingskunde Nederland is gevraagd om in het uitvoeringsprotocol op enkele punten inhoudelijke aanpassingen door te voeren.

Opzet
Het project betreft een gedeeltelijke herziening van het bestaande concept-uitvoeringsprotocol. Het project richt zich op het aanpassen van de veldnormen in dit document op basis van met name praktijkkennis, ervaringskennis en de huidige beleidscontext. Tussentijdse toetsing zal o.a. gebeuren door het tussentijds voorleggen van het product bij diverse betrokken partijen, zoals beroepsverenigingen, cliënten en –raden en andere stakeholders uit de uitvoeringspraktijk.

Looptijd
Januari 2018 – december 2018

Financier
Verslavingskunde Nederland

Publicatie
Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine (pdf, 2,1 MB)

Onderzoeksteam
Barbara van Straaten (IVO)
Elske Wits (IVO)
Marjolein van Tongeren (IrisZorg)
Boukje Dijkstra (NISPA)