Vraag en doelstelling
In 2002 is door Resultaten Scoren de ‘Module Intake’ ontwikkeld met beslisregels voor indicatiestelling en trajecttoewijzing. Doel van deze module was de indicatiestelling binnen de verslavingszorg te uniformeren en te laten aansluiten bij de beschikbare evidentie wat betreft patiëntkenmerken bij aanvang van zorg en behandeling, die mede bepalend zijn voor het effect ervan.
Gezien de ontwikkelingen in de wetenschap (onder andere nieuw beschikbare kennis over relevante patiëntkenmerken en over effecten en uitvoerbaarheid van beslisregels) en organisatie van de zorgpraktijk (bijvoorbeeld specialistische zorg versus generalistische basiszorg en ambulantisering van de zorg) van de afgelopen jaren, is de Module Intake verouderd. Dit leidt tot onduidelijkheid wat betreft criteria en beslisregels over indicatiestelling. Bovendien wordt het cliëntperspectief niet structureel meegenomen bij de indicatiestelling. Deze ontwikkelingen vragen om een vernieuwingsslag van de Module Intake.

Centrale vraagstelling

Hoe kan de Module Intake met beslisregels voor indicatiestelling en trajecttoewijzing verbeterd worden, zodat deze aansluit bij de huidige stand van zaken van de wetenschap en organisatie van de zorg?

Onderzoeksopzet

Om de vraagstelling te beantwoorden, is gestart met een literatuurstudie met speciale aandacht voor studies waarin het cliëntperspectief bij indicatiestelling is meegenomen. Daarnaast leverde een systematische inventarisatie bij verslavingszorginstellingen (zowel regulier als particulier) input voor het duidelijk krijgen van criteria en beslisregels voor indicatiestelling. Dit gebeurt met behulp van een digitale vragenlijst, aangevuld met een telefonisch interview. Om inzicht te krijgen in ervaren knelpunten bij indicatiestelling, ervaren positieve aspecten en vernieuwende ideeën voor indicatiestelling, is een focusgroep met cliëntenvertegenwoordigers (9-12 personen) van de verschillende instellingen gehouden.

Op basis van de bevindingen uit de literatuurstudie, de systematische inventarisatie bij verslavingszorginstellingen en de focusgroep met cliënten, heeft het onderzoeksteam (IVO en NISPA) gekeken in hoeverre de huidige beslisregels voor indicatiestelling aanpassingen behoeven.

Het onderzoek is afgesloten met een expertmeeting om de uitkomsten voor te leggen aan experts (professionals, bestuurders, cliënten, data/registratiedeskundigen en wetenschappers). Het onderzoek is gedaan in nauwe samenwerking met instellingen, beroepsgroepen en clienten.

Opdrachtgever
Stichting Resultaten Scoren, Kenniscentrum Verslaving

In samenwerking met: NISPA (Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction)

Looptijd
Juli 2016 – januari 2017