Achtergrond en doelstelling
Sinds de landelijke legalisering van online gokken, zijn er zorgen ontstaan over een mogelijke toename van gokproblemen onder mensen die daar kwetsbaarder voor zijn, zoals jongeren, ouderen en mensen met een lagere sociaaleconomische status. Vroegsignalering en tijdige behandeling van probleemgokken zijn belangrijk.

Professionals in het middelbaar beroepsonderwijs, sociaal (buurt)werk en schuldhulpverlening hebben vanwege hun contact met groepen die extra risico lopen een belangrijke rol in vroegsignalering en doorverwijzing. Preventiewerkers geven aan dat deze professionals momenteel onvoldoende bewust zijn van gokproblematiek, hoe die te signaleren en daar passend gevolg aan te geven. Daarom ontwikkelen we in dit project handvatten met informatie, advies en hulpmiddelen om probleemgokken onder kwetsbare groepen te bespreken en te herkennen, en om personen die signalen van deze problematiek vertonen naar passende hulp door te verwijzen. De richtlijnen zijn gericht op professionals in de drie genoemde werkgebieden (middelbaar beroepsonderwijs, sociaal (buurt)werk en schuldhulpverlening). Met deze richtlijnen hopen we bij te dragen aan het voorkomen van de ontwikkeling en verergering van gokproblemen.

Opzet
We passen diverse methoden toe om tot deze richtlijnen te komen, waaronder literatuuronderzoek, werkbezoeken en interviews met professionals, interviews met mensen die gokproblemen hadden/hebben en er hulp voor zochten, een ontwerpworkshop, focusgroepen en een praktijktoets. De richtlijnen, opgedane kennis en proceservaringen die uit het project volgen, verspreiden we onder een breed publiek. Het projectteam bestaat uit experts en professionals op het gebied van preventie en kansspelen en een ervaringsdeskundige. In dit project werken we samen met drie verslavingszorginstellingen: Mondriaan, Jellinek en Brijder.

Looptijd
2024 – 2025

Financier
ZonMw

Onderzoeksteam
Elske Wits, Simone ’t Hooft, Elsbet Lodenstein