Opdrachtgever

Erasmus Universiteit Rotterdam – Research Excellence Initiative 2014

Achtergrond
Een deel van de jongeren die opgroeien in Rotterdam krijgt te maken met problemen, bijvoorbeeld psychosociale problemen, financiële problemen, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en/of middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken, in het criminele circuit terecht komen) en niet (kunnen) participeren in de maatschappij, verdienen zij ondersteuning. Deze ondersteuning kan komen vanuit de omgeving van jongeren, en wel op verschillende niveaus, zoals ouders/familie, vrienden, wijk (inclusief fysieke wijkopbouw), het onderwijs, de welzijns- en zorgsector, en de gemeente en de Rijksoverheid met beleidsmaatregelen en wet- en regelgeving. Bij voorkeur versterken deze verschillende omgevingsinvloeden elkaar in positieve zin. Aangezien er nog steeds jongeren sociaal uitgesloten raken, sluit de omgeving van kwetsbare jongeren niet voldoende aan bij hun specifieke kenmerken. Deze aansluiting moet verbeterd worden om zo hun participatie in de maatschappij te vergroten en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Hiermee is zowel het individu als de maatschappij als geheel gebaat.

Vraag- en doelstelling
Doel van het project is het verbeteren van de aansluiting tussen kwetsbare jongeren en hun omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de interactie tussen een individu en zijn omgeving, en tussen verschillende niveaus van omgevingsinvloeden. De focus ligt in eerste instantie op jongeren die school verzuimen en jongeren die voortijdig school (dreigen te) verlaten.

Opzet van het onderzoek

Door middel van een literatuurstudie en secundaire analyses van bestaande Rotterdamse datasets zal de doelgroep ‘kwetsbare jongeren’ in kaart worden gebracht. Tevens zullen er interviews worden gehouden met professionals uit het werkveld, jongeren uit de doelgroep en iemand uit hun directe sociale netwerk (bijv. een ouder). Daarnaast wordt deskresearch uitgevoerd om meer zicht te krijgen op beschikbare interventies en de aansluiting hiervan op de behoeften van de doelgroep. Vervolgens zal de implementatie van een (door)ontwikkelde interventie plaatsvinden, waarna deze geëvalueerd wordt op zowel proces als effect.

Periode
Oktober 2015 – september 2020

Resultaat
At-risk youths’ self-sufficiency: The role of social capital and help-seeking orientation

Onderzoeksteam

IVO:
Margriet Lenkens, MSc (onderzoeker)
Dr. Gera Nagelhout (co-promotor)
Prof. dr. Frank van Lenthe (promotor)

Erasmus Universiteit Rotterdam – afdeling Pedagogische wetenschappen:
Loïs Schenk, MSc (onderzoeker)

Dr. Miranda Sentse (co-promotor)
Prof. dr. Sabine Severiens (promotor)

Erasmus Universiteit Rotterdam – afdeling Sociologie:
Prof. dr. Godfried Engbersen (promotor)