Vraag- en doelstelling

De hulpverlening aan zwerfjongeren met een zwaardere problematiek is in aard en omvang nog onvoldoende. Onderzoeksbureau IVO heeft in overleg met het veld een project opgezet om de huidige situatie te onderzoeken en te verbeteren. Het doel van het project is: het verkrijgen van inzicht in de hiaten in zorg voor zwerfjongeren met zwaardere (evt. meervoudige) problematiek, zoals psychiatrische problematiek, verslaving of licht verstandelijke beperking (LVB). In het onderzoek is gekeken naar de aanmelding, probleemanalyse en doorverwijzing van zwerfjongeren met een zwaardere problematiek, en naar het verdere verloop van hun hulpverleningscarrière.


Opzet onderzoek

Naast een documentanalyse en interviews met sleutelinformanten zijn 55 jongeren en hun meest betrokken hulpverlener geïnterviewd. Verder zijn 15 jongeren geinterviewd die die een jaar of langer in een stabiele woonsituatie verblijven.
Om de hulpvraag en de hulpverlening beter op elkaar af te stemmen zijn aan de hand van gesprekken met sleutelinformanten hiaten en knelpunten geinventariseerd. In een expert meeting zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd aan deze sleutelinformanten en zijn de knelpunten geprioriteerd. Aan de hand hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd. Enkele belangrijke resultaten zijn:
– De systematiek van Centraal Onthaal Jongeren functioneert adequaat.
– De psychische gezondheid van de jongeren is vebeterd.
– Bij de helft van de trajecten is de aansluiting zorgvraag / zorgaanbod in orde.
– Bij de andere trajecten zijn er zorgen: een (klein) deel is opnieuw dakloos geraakt, een deel van de trajecten verloopt stroperig.
– Er is behoefte aan gespecialiseerde (woon) zorg voor jongeren met LVB en GGZ
– Een aantal hulpverleners heeft behoefte aan meer tools om jongeren te motiveren.


Opdrachtgever

Stichting Volksbond en gemeente Rotterdam (afdelingen GGD Rotterdam-Rijnmond en SoZaWE)


Publicaties

Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek – Onderzoek naar de aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod in Rotterdam (pdf, 1,2 MB)


Onderzoekers

Drs. Cas Barendregt, dr.ir. Carola Schrijvers (projectleider), dr. Jessica Baars.