Een kwalitatief onderzoek naar jongeren met een ziekenhuisopname door alcoholvergiftiging.

Vraag- en doelstelling
Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging bij de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terecht komt, is sinds 2006 verdubbeld van 800 naar 1.600 gevallen in 2015. Deze jongeren zijn ernstig geintoxiceerd met verminderd bewustzijn of zelfs coma als gevolg. Toch ziet meer dan de helft van de jongeren die zes glazen of meer per gelegenheid drinkt (bingedrinken) het eigen alcoholgebruik niet als schadelijk. De gevolgen van overmatig alcoholgebruik kunnen echter ernstig zijn. Alcoholgebruik heeft mogelijk een negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen en vergroot de kans op schooluitval, seksueel risicogedrag en agressie.
Inzicht in wie deze jongeren zijn en in welke omstandigheden zij met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtkomen, wordt voornamelijk uitgedrukt in kwantitatieve resultaten. Een kwalitatieve insteek die zich focust op het perspectief van jongeren zelf en de precieze omstandigheden waarin zij verkeerden, vormt hierdoor een waardevol inzicht.

Het doel van deze studie is om de volgende aspecten rondom problematisch drinkgedrag aan de hand van kwalitatieve data inzichtelijk te maken:
1)    de omstandigheden waaronder de alcoholvergiftiging heeft plaats gevonden (toedracht: chronologische weergave van de gebeurtenis),
2)    de achtergronden van de geïnterviewde jongeren en
3)    risicofactoren die mogelijk een rol hebben gespeeld (invloed van anderen, houding t.o.v. alcohol, e.d.).

De kwalitatieve data bieden daarmee handvatten voor preventie en behandeling door inzicht te geven in alcoholvergiftiging vanuit de beleving van de jongeren zelf.

Opzet van het onderzoek
Semi-gestructureerde interviews met ca. 15 jongeren van 14 t/m 17 jaar die in het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest vanwege een alcoholvergiftiging.

Resultaat
Artikel: Drinking until intoxication: a qualitative study among underage adolescents admitted to the Emergency Room (november 2019)

Opdrachtgever
Volksbond Rotterdam

Looptijd
April – januari 2018

Onderzoeksteam
Nienke de Wit (onderzoeker)
Gert-Jan Meerkerk (onderzoeker)
Gera Nagelhout (projectleider)